Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7680) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 9

Strona 1 z 11
21.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7680)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/770/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Pisemne zezwolenie na wprowadzenie GMO do obrotu jednoznacznie określa wymagania dotyczące monitoro­ wania zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE, obejmujące zobowiązanie do składania sprawozdań Komisji i właściwym organom.

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych gene­ tycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej załącznik VII akapit pierwszy zdanie drugie,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2) w przypadku GMO lub żywności i paszy zawierającej lub składającej się z GMO do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć również plan monitorowania skutków dla środowiska naturalnego zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE.

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, przed wprowadze­ niem do obrotu organizmu zmodyfikowanego gene­ tycznie (GMO) zgłoszenie powinno być przedłożone właściwemu organowi państwa członkowskiego, na którego terytorium wprowadzenie do obrotu GMO ma nastąpić po raz pierwszy. Zgłoszenie powinno zawierać plan monitorowania zgodny z załącznikiem VII do tej dyrektywy.

(5)

Załącznik VII do dyrektywy 2001/18/WE zawiera ogólny opis wyznaczonych celów i ogólnych zasad, którymi należy się kierować przy opracowywaniu planu monito­ rowania.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE zgłaszający może wprowadzić produkt do obrotu dopiero po uzyskaniu pisemnego zezwolenia właściwego organu oraz w zgodności ze wszystkimi warunkami określonymi w zezwoleniu.

(6)

Zgodnie z tym załącznikiem techniczne noty przewodnie mogą być opracowywane zgodnie z procedurą regula­ cyjną określoną w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących załącznika VII i tym samym ułatwienia jego zastosowania.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

L 275/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2009

(7)

Decyzja Rady 2002/811/WE (1) wprowadza noty wyjaś­ niające stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w załączniku VII do dyrektywy 2001/18/WE. Aby zapewnić realizację celów określonych w załączniku VII do dyrektywy 2001/18/WE w sposób możliwie najbar­ dziej spójny, przejrzysty i pełny, należy dodatkowo uzupełnić ten załącznik przez przyjęcie formatów przed­ stawiania wyników monitorowania wprowadzania do obrotu GMO, ze szczególnym uwzględnieniem gene­ tycznie zmodyfikowanych roślin wyższych. Biorąc pod uwagę różne wymogi dotyczące monitoro­ wania uprawy GMO oraz monitorowania przywozu, przetwarzania i wykorzystywania organizmów zmodyfi­ kowanych genetycznie w żywności i paszy, należy usta­ nowić odrębne formaty. Uwzględniając potrzebę rozpatrzenia szkodliwych skutków ze względu na rodzaj rośliny uprawnej, jej nową cechę i środowisko przyjmujące, jak również wnioski oceny ryzyka środowiskowego, w sprawozdaniach należy uwzględnić niewyczerpujący wykaz skutków, konsekwencji i rezultatów, które mogą powodować szkodliwe skutki dla środowiska wyszczegól­ nione w notach wyjaśniających. Aby uwzględnić zezwolenia dla nowych rodzajów GMO lub nowe podejścia w zakresie monitorowania i nadzoru,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 28 z 200921.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7735) (1)

 • Dz. U. L275 - 7 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 5 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2009 z dnia 19 października 2009 ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 3 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L275 - 1 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.