Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 276 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/747/WPZiB z dnia 14 września 2009 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 276 POZ 1

Strona 1 z 29
21.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/1

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

 

DECYZJA RADY 2009/747/WPZIB z dnia 14  września  2009  r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne działanie Rady  2001/555/WPZiB z  dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (1) zmienione wspólnym działaniem Rady  2006/998/WPZiB z  dnia 21  grudnia  2006  r. (2), w  szcze­ gólności jego art. 9 ust. 3, uwzględniając zalecenie dyrektora Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

zarządu w  dniu 15  czerwca  2005  r. (4), powinien zatem zostać zmieniony i zastąpiony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1 Regulamin pracowniczy Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę w dniu 21 grudnia 2001 r. i zmieniony przez dyrektora za zgodą zarządu w dniu 15 czerwca 2005 r. w odnie­ sieniu do tytułu  II rozdziału  III art.  14 ust.  2 oraz tytułu  II roz­ działu IX, zastępuje się regulaminem pracowniczym załączonym do niniejszej decyzji. Artykuł  2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po jej przyjęciu. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2009 r. W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Centrum Satelitarne jest agencją Unii Europejskiej, powią­ zaną z  organizacjami skoordynowanymi. Regulamin pra­ cowniczy Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej powinien zostać dostosowany do rozwoju centrum; ko­ nieczne jest zatem w  szczególności dokonanie przeglądu przepisów dotyczących systemu umów personelu zatrud­ nionego na czas nieokreślony, ewentualnych stanowisk tymczasowych, równego traktowania, przepisów dotyczą­ cych urlopu i elastycznego czasu pracy oraz przepisów do­ tyczących środków dyscyplinarnych. Regulamin pracowniczy Centrum Satelitarnego Unii Euro­ pejskiej, przyjęty przez Radę w  dniu 21  grud­ nia  2001  r. (3)  i  zmieniony przez dyrektora za zgodą

(2)

Przewodniczący

(1)  Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s. 5. (2)  Dz.U.  L  405 z  30.12.2006, s.  60; Dz.U.  L  29 z  3.2.2007, s.  23; Dz.U. L 140 z 1.6.2007, s. 58. (3)  Dz.U. L 39 z 9.2.2002, s. 44.

(4)  Dz.U. L 235 z 12.9.2005, s. 28.

L 276/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2009

REGULAMIN PRACOWNICZY CENTRUM SATELITARNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I – PRZEPISY OGÓLNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ II – STATUS CZŁONKÓW PERSONELU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X

3 5 5 5 7 9

Przepisy ogólne ....................................................................................... Rekrutacja i okres mianowania ................................................................... Uposażenie i dodatki ................................................................................ Koszty podróży .......................................................................................

Organizacja wewnętrzna  ........................................................................... 10 Sprawozdania i awanse ...

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 276 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.