Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 11

Strona 11 z 27

— IKB International SA w Luksemburgu będzie aktywnie likwidowana do dnia 30 września 2011 r. (15). Spółka ta, której bilans kształtował się na poziomie [< 10] mld EUR, stanowiła ważną plat­ formę na rynku kapitałowym. Od dnia 31 marca 2009 r. nie zawiera się nowych transakcji. Wszystkie transakcje istotne dla pierwszego lub drugiego filaru są realizowane przez centralę IKB w Dusseldorfie (16). — IKB Capital Corporation New York, której bilans kształtował się na poziomie [< 2] mld EUR prowa­ dziła działalność w segmencie strukturyzowanego finansowania w Stanach Zjednoczonych. Spółka ta będzie aktywnie likwidowana do dnia 30 września 2011 r. Od dnia 31 marca 2008 r. nie zawiera się nowych transakcji. — Ponadto IKB AG zamknie swój oddział w Amsterdamie; tamtejszy oddział, dysponujący port­ felem pożyczek o wartości [< 500] mln EUR, specja­ lizował się w finansowaniu małych i średnich przed­ siębiorstw, a także w działalności w sektorze nieru­ chomości. Oddział będzie aktywnie likwidowany do dnia 30 marca 2010 r. Od dnia 31 grudnia 2008 r. nie zawiera się nowych transakcji. — 50 % udziały w Movesta Lease and Finance GmbH, której suma bilansowa kształtuje się obecnie na poziomie [< 500] mln EUR, zostaną sprzedane do dnia 30 września 2011 r. — Ponadto IKB zrezygnuje z innych, nieistotnych ze strategicznego punktu widzenia pozycji aktywów o wartości 1,7 mld EUR (wartość bilansowa na dzień 31 marca 2007 r.). Zostaną one w sposób aktywny zlikwidowane do dnia 30 września 2011 r.


(48)

(45)

W planie naprawczym potwierdzono wycofanie się z działalności w obszarze inwestycji portfelowych, na które IKB zdecydował się bezpośrednio po wystąpieniu kryzysu.

(46)

W trakcie rozmów z Komisją IKB zaakceptował ponadto środek wyrównawczy w postaci wycofania się z segmentu finansowania nieruchomości. Oznacza to, że od końca 2008 r. IKB nie będzie zawierał nowych transakcji w segmencie finansowania nieruchomości, a istniejące pozycje aktywów zostaną w szybkim tempie zlikwidowane (nie istnieje możliwość zawieszenia linii kredytowych na czas nieokreślony), przy czym do końca okresu restrukturyzacji, czyli do dnia 30 września 2011 r., niezbędne jest zlikwidowanie co najmniej 60 % aktywów, a IKB zobowiązany jest do sprzedaży swoich spółek zależnych IKB Immobilien Management GmbH, IKB Projektentwicklungs GmbH Co. KG oraz IKB Projektentwicklungsverwaltungsgesells­ chaft mbH (14). Pozostała część portfela o wartości [< 3 mld] EUR zostanie zlikwidowana w dniu wymagalności zachowanych pozycji aktywów. Całkowita sprzedaż umożliwia redukcję wysokości kredytów w segmencie finansowania nieruchomości o 4,9 mld EUR.

W obliczu napiętej sytuacji na rynku władze niemieckie wynegocjowały jednak klauzulę przeglądową, która w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okolicz­ ności – w szczególności utrzymującego się kryzysu na rynku kapitałowym lub braku możliwości sprzedaży określonych pozycji aktywów – umożliwia IKB zmianę lub zastąpienie danego środka bądź też przedłużenie terminu, jeżeli zostanie to w wystarczający sposób uzasadnione, a Komisja nie zgłosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Ponadto władze niemieckie zobowiązały się zapewnić, że łączna suma bilansowa IKB na dzień 30 września 2011 r. nie będzie wyższa niż 33,5 mld EUR (17), co oznacza redukcję wartości bilansu o 47,2 % w porównaniu do kwoty 63,5 mld EUR, wykazanej w bilansie z marca 2007 r. Władze niemieckie oszacowały w następujący sposób koszty realizacji środków wyrównawczych oraz koszty wycofania się z działalności w obszarze inwestycji portfelowych:

(49)

(47)

Ponadto władze niemieckie zaproponowały środek wyrównawczy, polegający na pozbyciu się przez IKB niektórych spółek zależnych:

(14) W przypadku gdy sprzedaż określonych spółek (specjalnego prze­ znaczenia) lub udziałów w tych spółkach w odniesieniu do działal­ ności w segmencie finansowania nieruchomości, spowodowałaby dodatkowe obciążenie dla IKB oraz wspólników IKB, na podstawie Ustawy o podatku od nabycia nieruchomości (niem. Grundgewerbes­ teuer-Gesetz) oraz porozumień zawartych ze wspólnikami, dotyczą­ cych utrzymania udziałów w wysokości około 5,2 % do końca obowiązywania projektu, to w okresie następującym po dniu 30 września 2011 r. udziały w przedmiotowych spółkach w wysokości do 5,2 % mogą zostać w dalszym ciągu zachowane, a związane z nimi obce fundusze mogą być nadal realizowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.