Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 12

Strona 12 z 27

(15) Aktywna likwidacja oznacza: a) sprzedaż lub inny sposób likwidacji prowadzący do zapewnienia płynności; b) zaprzestanie działalności gospodarczej, w tym nieprzedłużanie obowiązujących umów, z wyjątkiem zobowiązań przyjętych już na mocy umowy. (16) Cześć obecnej działalności w Luksemburgu (w szczególności […]) jest niezbędna w celu zaspokojenia potrzeb klientów instytucjonal­ nych. (17) Władze niemieckie potwierdziły, że zgodnie ze stosowanymi przez IKB przepisami rachunkowymi MSSF wszystkie rodzaje działalności, które z ekonomicznego punktu widzenia należy przypisać do IKB, są ujmowane w bilansie tej spółki.


L 278/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

Tabela 4 Środki w zakresie redukcji

(w mld EUR) Nr Środek Aktywa na Aktywa na dzień dzień 31.3.2007 r. 30.9.2011 r.

poprzez ograniczenia w nowych obszarach działalności spółki.

(51)

Zachowane pozycje aktywów w głównym obszarze dzia­ łalności

[< 35,0]

[< 35,0]

Środki na rzecz przywrócenia rentowności Wycofanie się z inwestycji portfelowych Środki wyrównawcze 1. 2. Finansowanie nieruchomości IKB International SA, Luksemburg IKB Capital Corporation, Nowy Jork Amsterdam AG Sprzedaż pozycji aktywów nieistotnych ze strategicz­ nego punktu widzenia Sprzedaż 50 % udziałów w Movesta Razem: otwarte środki wyrównawcze (razem: zreali­ zowane środki wyrów­ nawcze) Ponowne uruchomienie niektórych obszarów działal­ ności, które zostały wcześniej zlikwidowane w Luksemburgu) Łączny bilans bez uwzględ­ nienia stopy wzrostu Maksymalna wysokość bilansu Pozostała marża obowiązu­ jąca dla nowych transakcji 4,90 [< 10,0] [< 3,0] 0,00 18,30 0,00 (52)

Ponadto plan naprawczy przewiduje działania w zakresie planowania na rzecz przyszłego rozwoju banku w oparciu o scenariusz optymistyczny, podstawowy oraz pesymistyczny. Zgodnie z tymi założeniami przy podstawowym scenariuszu IKB mógłby osiągnąć stopę zwrotu z kapitału własnego na poziomie […] % na koniec okresu restrukturyzacji we wrześniu 2011 r. Przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin zysk przed opodatkowaniem wyniósłby wówczas […] mln EUR. Wskaźnik warstwy pierwszej (ang. tier 1 ratio) wzrósłby w takim przypadku do […] %, natomiast wskaźnik kosztów do przychodów (ang. cost income ratio) spadłby do poziomu […] %. Ponadto władze niemieckie przekazały informacje doty­ czące kosztów restrukturyzacji, które można podzielić w następujący sposób: koszty związane ze stratami w sektorze inwestycji portfelowych w wysokości [> 6] mld EUR (Rhineland 5,8 mld EUR, Havenrock 1,2 mld EUR) oraz ujętych w bilansie inwestycji portfelowych ([…] mld EUR) (18), faktyczne koszty restrukturyzacji (włącznie z zabezpieczeniem przed ryzykiem, kosztami związanymi z wycofaniem się z portfela inwestycyjnego oraz kosztami administracyjnymi na poziomie ok. [> 0,25] mld EUR), straty kapitału wynoszące ok. [> 1] mld EUR, koszty związane z ograniczeniem obszarów działalności, które częściowo już nastąpiło, a częściowo jest dopiero planowane ze względu na przedłużenie obowiązujących umów w wysokości [> 1] mld EUR, a także w wysokości […] mld EUR (19). W związku z tym władze niemieckie oszacowały koszty restruktury­ zacji IKB na łączną kwotę około [> 15] mld EUR. 3. FORMALNE POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

3.

[< 2,0]

0,00

4. 5.

[< 0,5] 1,70

0,00 0,00

6.

[< 0,5]

0,00

[> 15,0] (0)

[< 3,0] ([> 12,0])

(53)

[> 2,0]

W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła wątpliwość, czy środki wdrożone przez KfW na rzecz IKB są zgodne z zasadą postępowania inwestora działa­ jącego w warunkach gospodarki rynkowej, ponieważ ryzyko związane z zastosowaniem przedmiotowych środków miało w przypadku KfW nieograniczony zakres, podczas gdy zrzeszenia bankowe ograniczyły swój udział w zabezpieczeniu przed ryzykiem, a inni udziałowcy IKB w ogóle nie przystąpili do tego przedsięwzięcia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.