Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 15

Strona 15 z 27

(23) Zob. sprawa T-296/97, Rec. [2000] II, s. 3871, pkt 81.

L 278/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

(63)

Ponadto władze niemieckie zobowiązały się do zastoso­ wania wszystkich środków, o których mowa w motywie 46. Poza tym władze niemieckie twierdzą, że bank wniósł ze swojej strony istotny wkład w proces restrukturyzacji (co najmniej [> 10] mld EUR). Władze niemieckie wielo­ krotnie korygowały swoje informacje na ten temat, a wysokość wkładu własnego została ostatnio ustalona jako suma wszelkiego wkładu w proces restrukturyzacji, w odniesieniu do którego nie przyznano pomocy, a także kosztów redukcji nowych obszarów działalności oraz zysku ze sprzedaży pomniejszonego o wartość strat. Zysk netto ze sprzedaży został oszacowany na sumę [> 5] mld EUR. Podstawę do ww. obliczeń stanowiła wartość pozycji aktywów przeznaczonych do sprzedaży w okresie restrukturyzacji pomniejszona o […], a także o utrzymaną działalność oraz kilka inwestycji portfelo­ wych w Luksemburgu. Wartość poszczególnych pozycji władze niemieckie oszacowały w następujący sposób: sektor nieruchomości – […] mld EUR, spółka zależna w Luksemburgu – […] mld EUR, spółka zależna w Nowym Jorku – […] mld EUR, działalność w Amsterdamie – […] mln EUR, Movesta – […] mld EUR oraz inne niestrategiczne aktywa – […] mld EUR. 5. OCENA ŚRODKÓW POMOCY 5.1. Istnienie pomocy państwa


(64)

uczestniczył we wszystkich decyzjach podejmowanych w dniach 27 – 29 lipca 2007 r., ale też przewodziło im w momencie podejmowania decyzji, władze niemieckie potwierdzają w istocie, iż decyzje KfW są rzeczywiście decyzjami, które należy przypisać państwu (25).

(68)

W związku z tym podczas postępowania Komisja skon­ centrowała się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku interwencji KfW bank IKB odniósł korzyści, które w tych samych okolicznościach zapewniłby spółce również inwestor działający w warunkach gospodarki rynkowej. Komisja przyznaje, że zgodnie z dokonanymi na wstępie obliczeniami zabezpieczenie przed ryzykiem przyznane na rzecz IKB wystarczyłoby w najgorszym przypadku do pokrycia strat w łącznej wysokości 2,5 mld EUR. Tak jak miało to miejsce w podobnych przy­ padkach (26), Komisja również teraz zakłada, że w tego rodzaju niejasnej sytuacji inwestor prywatny nie uwzględ­ niałby strat, które mogą wystąpić w scenariuszu podsta­ wowym, ale za punkt wyjściowy przyjąłby wysokość strat w najgorszym możliwym przypadku. Ponadto należy podkreślić, że KfW nie wykluczył sytuacji, w której jego odpowiedzialność mogłaby wzrosnąć do poziomu 8,1 mld EUR. Nie jest natomiast prawdą, że zastosowanie przedmioto­ wego środka byłoby dla KfW i władz niemieckich bardziej korzystne kosztowo niż likwidacja IKB (27); powyższe obowiązuje nawet w przypadku, gdyby ocenę sytuacji dokonaną ex ante odnieść do momentu, w którym decyzja była już podjęta (28). Komisja nie może zaakceptować wszystkich kosztów likwidacji podnoszonych przez władze niemieckie. Nawet jeżeli wartość księgowa IKB faktycznie wynosiła 620 mln EUR, Komisja już w decyzji o wszczęciu postępowania zwróciła uwagę na fakt, że kurs akcji IKB wyraźnie stracił na wartości jeszcze przed interwencją KfW, co oznacza, że wartość udziałów KfW w IKB w momencie inter­ wencji najprawdopodobniej nie była zgodna ze wspom­ nianą wartością księgową. Ponadto Komisja w decyzji o wszczęciu postępowania wyraziła wątpliwość, czy

(69)

(65)

Komisja bada w pierwszej kolejności, czy środek stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE. Zgodnie z powyższym przepisem pomoc państwa oznacza wszelką pomoc przyznawaną przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóce­ niem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przed­ siębiorstwom w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. a) Zabezpieczenie przed ryzykiem i zwiększenie kapitału (środki 1–3)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.