Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 17

Strona 17 z 27

górnego pułapu, narażając się tym samym na znacznie wyższe ryzyko niż zrzeszenia bankowe. Nawet jeżeli odliczone zostałyby potencjalne straty bezpośrednie wynikające z prawa własności KfW oraz z kredytów, rzekomo wynoszących łącznie […] mld EUR (zob. motyw 56), a ponadto uwzględnione zostałyby najmniej korzystne szacunki, to udział KfW w zabezpieczeniu przed ryzykiem jest wciąż na tym samym poziomie co łączny udział zainteresowanych zrzeszeń bankowych. W związku z tym należy stwierdzić, że KfW nie działał w sposób zbliżony do działania konsorcjum banków.


(74)

(71)

W dalszym ciągu argumentem decydującym jest w opinii Komisji fakt, że szacowane straty w ramach zabezpie­ czenia przed ryzykiem nie zostały de facto ograniczone do 2,5 mld EUR, ich wysokość nie podlegała żadnym ograniczeniom. Nawet jeżeli przyjąć argument, iż nieograniczona odpowiedzialność BaFin była wymagana jako niezbędny warunek rezygnacji z moratorium, to nie istnieją wątpliwości odnośnie do tego, że inwestor dzia­ łający w warunkach gospodarki rynkowej również uwzględniłby powyższą okoliczność w swoich rozważa­ niach. Jest to szczególnie widoczne, jeżeli weźmie się pod uwagę udział kapitału prywatnego w zabezpieczeniu przed ryzykiem.

Ponadto nie jest również przekonujący argument, iż wystąpiłby ogólny kryzys w sektorze bankowym w Niemczech, który miałby katastrofalne skutki dla KfW. Wszystkie inne banki ucierpiałyby wskutek kryzysu w podobnym stopniu. Jednakże udział zrzeszeń banko­ wych w zabezpieczeniu przed ryzykiem, ograniczony do kwoty 1 mld EUR (30 %), nie jest w żaden sposób proporcjonalny do 95 % udziału banków będących członkami tych zrzeszeń w rynku usług bankowych w Niemczech (32). W związku z powyższym Komisja nie dostrzega przyczyn o charakterze ekonomicznym w nieproporcjonalnie wysokim zaangażowaniu KfW. Wprawdzie do pewnego stopnia KfW mógł działać w interesie swoich spółek zależnych, jednakże nie ulega wątpliwości, że podjęte przez KfW środki znacznie wykroczyły poza zakres działań podejmowanych w takiej sytuacji przez prywatnego inwestora. Prywatny właściciel zaangażowałby się w znacznie mniejszym zakresie, nalegając jednocześnie na dodatkowe wsparcie ze strony zrzeszeń bankowych lub państwa. Stąd też KfW, przynajmniej w pewnym zakresie, nie postąpił tak samo jak inwestor w warunkach gospodarki rynkowej. Powyższe dotyczy również drugiego środka, w przypadku którego zdaniem władz niemieckich chodzi jedynie o środek mający na celu wsparcie pierwszego zabezpieczenia przed ryzykiem. Nawet jeżeli udział KfW oraz zrzeszeń bankowych, wyrażony w liczbach bezwzględnych, wydaje się być bardziej wyważony (choć udział zrzeszeń bankowych powinien być – w ujęciu względnym – znacznie wyższy), to przedmio­ towy środek musi być rozpatrywany wraz z pierwszym środkiem, w kontekście całego procesu restrukturyzacji, w związku z czym KfW, który nie postępował jak inwestor w warunkach gospodarki rynkowej, nie może – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – powoływać się na argument inwestora działającego w warunkach gospo­ darki rynkowej (33).

(75)

(72)

Jeżeli chodzi o postępowanie KfW oraz zrzeszeń banko­ wych, Komisja przypomina, że w przypadku akcjona­ riusza publicznego, który działa równolegle z inwestorami prywatnymi, udostępnienie kapitału musi mieć charakter proporcjonalny oraz musi odbyć się na takich samych warunkach (30) oraz z uwzględnieniem takich samych aspektów ekonomicznych (31). Powyższe rozważania były również podstawą wydania przywoła­ nego przez władze niemieckie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Alitalia, w którym domagano się zachowania podobnych okoliczności.

(73)

W związku z powyższym Komisja uważa, że zrzeszenia bankowe ograniczyły swój udział w zabezpieczeniu strat w ramach pierwszego środka do kwoty 1 mld EUR (ok. 30 %), podczas gdy KfW zrezygnował z określenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.