Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 18

Strona 18 z 27

(29) Zob. sprawy połączone T 129/95, T-2/96 oraz T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke, Rec. [1999] II, s. 17, pkt 119. (30) Komunikat Komisji w sprawie przedsiębiorstw publicznych działa­ jących w przemyśle przetwórczym (Dz.U. C 307 z 13.11.1993, s. 3). (31) Decyzja Komisji 2005/137/WE w sprawie C 25/02, Carsid, motywy 67–70 (Dz.U. L 47 z 18.2.2005, s. 28).

(32) Ponadto Komisja stwierdza, że inni właściciele IKB nie uczestniczyli we wsparciu. (33) W sprawie T-11/95, BP Chemicals, Rec. [1998] II, s. 3235 stwier­ dzono, iż sam fakt przyznania przez przedsiębiorstwo publiczne swojej spółce zależnej wkładów kapitałowych uznanych za „pomoc” oznacza, że nie można po prostu przyjąć, że późniejszy wkład kapitałowy spełnia test inwestora prywatnego; powyższe obowią­ zuje w szczególności wówczas, gdy późniejszy wkład kapitałowy nie może zostać w rozsądny sposób oddzielony od pierwotnego wkładu, a ponadto nie może zostać uznany za niezależną inwe­ stycję. Sąd reprezentuje stanowisko, iż takie elementy, jak sekwencja chronologiczna wkładów kapitałowych, ich cel oraz sytuacja spółki zależnej w momencie podjęcia decyzji o przyznaniu każdego z przedmiotowych wkładów kapitałowych, powinny zostać uznane za decydujące kryteria oceny.


L 278/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

(76)

Powyższe dotyczy w jeszcze większym stopniu trzeciego środka, w przypadku którego Federacja jednoznacznie zleciła KfW podjęcie przedmiotowych działań, przyznając jednocześnie wsparcie w wysokości 1,2 mld EUR dla kolejnego środka o wartości 2,3 mld EUR. Tym samym KfW był w znacznie większym stopniu narażony na ryzyko niż zrzeszenia bankowe, nawet jeżeli w przypadku niewypłacalności IKB wykorzystano by mechanizm zabezpieczenia, dzięki któremu obciążenia zostałyby rozłożone na cały sektor bankowy. W innych przypadkach Komisja twierdziła, że zachodzą trudności przy ustaleniu wysokości kwoty pomocy, jeżeli pomoc jest przyznawana w formie zabezpieczenia przed ryzykiem (34). Zgodnie z wytycznymi oraz orzecznic­ twem element pomocy zawarty w gwarancji udzielonej przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji może być tak duży jak kwota, na pokrycie której udzie­ lono gwarancji, ale w niektórych przypadkach może być również niższy (35). Jednak nawet jeżeli wartość elementu zawartego w pomocy została ex ante oszacowana na kwotę niższą niż 8,1 mld EUR (Rhineland, Havenrock oraz 1 mld EUR pozycji aktywów ujętych w bilansie), realistyczne oszacowana wartość strat na poziomie 6,8 mld EUR jest o wiele wyższa niż wartość strat oszaco­ wana dla najmniej korzystnego przypadku (zob. tabela 3, bez trzeciego środka). W związku z tym Komisja stwierdza, że wysokość pomocy przyznanej w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem oraz za pośrednictwem wkładu kapitałowego kształtuje się na poziomie 8,8 mld EUR (zob. tabela 3 pkt 1–3). b) Instrumenty wsparcia płynności

aktywów IKB, które nie pochodzą z inwestycji portfelo­ wych i w normalnym przypadku nie mogą zostać niespłacone. Zabezpieczenie posiada taką strukturę, że poziom zabezpieczenia nie może de facto nigdy spaść poniżej 100 %. Zatem w przypadku instrumentów zapewniających płynność mamy do czynienia z wysokim zabezpieczeniem oraz stosunkowo niskim ryzykiem niewykonania zobowiązań. KfW zatem nie tylko zdał się na możliwości finansowe IKB, ale posiadał również w pełni wartościowe zabezpieczenia.

(77)

(80)

(78)

Oprócz wkładu kapitałowego oraz środków kompensu­ jących straty KfW wsparł również działalność IKB poprzez przyznanie dwóch instrumentów ramowych, o wartości [> 1] mld EUR każdy. Przedmiotowe środki zostały przyznane w ramach restrukturyzacji i nie mogą być traktowane oddzielnie w stosunku do pierwszego i drugiego środka pomocy, w związku z czym KfW również w tym przypadku nie może przywołać argu­ mentu inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej (36).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.