Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 20

Strona 20 z 27

(85)

Komisja zbadała również, czy sprzedaż IKB na rzecz Lone Star zawierała elementy pomocy państwa. Powy­ ższe miałoby miejsce w przypadku, gdyby IKB został sprzedany Lone Star poniżej ceny rynkowej. Władze niemieckie przekazały Komisji liczne informacje na ten temat (zob. ustęp 2.5); informacje te nie zawierają jednak żadnych przesłanek wskazujących, że cena zapłacona przez Lone Star nie była najwyższa ofertą, uzyskaną w ramach otwartej, przejrzystej, niedyskryminującej i bezwarunkowej procedury sprzedaży. Ponieważ zgodnie z zasadami Komisji dotyczącymi prywatyzacji (40) powy­ ższe stanowi najważniejsze kryterium oceny, można sfor­ mułować wniosek, że sprzedaż nie zawiera elementów pomocy na rzecz Lone Star. Ponadto Komisja zbadała, czy sprzedaż zawiera elementy dodatkowej pomocy na rzecz IKB – powyższe miałoby miejsce w przypadku, gdyby likwidacja IKB była dla KfW bardziej korzystna kosztowo niż sprzedaż spółki. Zbadano zatem, czy ma w tym przypadku miejsce zgod­ ność z testem prywatnego inwestora. W odniesieniu do powyższego Komisja stwierdza, że w ramach sprzedaży uzyskano nie tylko określoną cenę sprzedaży, ale również dodatkowe wkłady kapitałowe KfW, które muszą zostać uznane za część procesu sprzedaży. Dotyczy to 1) utrzymania obu instrumentów wsparcia płynności w wysokości [> 2,5] mld EUR; 2) prioryteto­ wego kredytu KfW, przeznaczonego na refinansowanie SIP 2; 3) przekazania SIP 1 na rzecz KfW, które miało miejsce jeszcze przed sprzedażą IKB; a także 4) perspek­ tywy przejęcia ryzyka gwarancyjnego […]. KfW zasto­ sował przedmiotowe środki wyraźnie po to, aby umoż­ liwić sprzedaż IKB, a także aby zbyć możliwie największą liczbę pozycji aktywów w możliwie najkrótszym czasie. Pomimo że na pierwszy rzut oka KfW uzyskał dodatnią cenę sprzedaży, to samej sprzedaży towarzyszyło zasto­ sowanie szeregu innych środków, wskutek czego osiąg­ nięto w efekcie ujemną cenę sprzedaży. Nie można również pominąć faktu, że środki te zostały wdrożone w ramach procesu restrukturyzacji IKB, a zatem również w związku z pierwszymi trzema środ­ kami wspierającymi. W związku z powyższym Komisja


(83)

Niezależnie od tego, kryterium testu prywatnego inwes­ tora i tak nie jest spełnione w przedmiotowym przy­ padku. Ostatecznie decydujący jest w tym kontekście fakt, czy cena sprzedaży była ceną ujemną, ponieważ władze niemieckie nie przedstawiły żadnych wiarygod­ nych dodatkowych kosztów likwidacji, które uwzględ­ niłby inwestor działający w warunkach gospodarki rynkowej. Zatem Komisja nie może w szczególności uwzględnić szacowanych strat, wynikających z ryzyka niewykonania zobowiązań odnoszących się do kredytów przyznanych w ramach działalności wspierającej. Zdaniem Komisji finansowanie strukturyzowane w ramach działalności wspierającej należy do zadań publicznych realizowanych przez KfW i nie jest częścią funkcji KfW jako zwykłej instytucji kredytowej. W związku z tym finansowanie to nie powinno być traktowane jako koszty, istotne również dla prywatnego inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej, ponieważ inwestor w ogóle nie przyjąłby zobowiązań wynikających z państwowych środków pomocy (42). W związku z tym Komisja zbadała, czy środki pomocy spowodowały de facto uzyskanie ujemnej ceny sprzedaży. Ponieważ w tym przypadku środki pomocy nie zostały przyznane w formie dotacji, ale przede wszystkim w formie kredytów i gwarancji, zatem podobnie jak ma to miejsce w przypadku zwykłej oceny środków pomocy należy określić korzyści ekonomiczne uzyskane przez IKB. Po pierwsze, KfW w dalszym ciągu zapewnia IKB instru­ menty płynności. Jak wyjaśniono już w motywie 77, istnieją trudności w liczbowym określeniu wartości tego rodzaju korzyści, ponieważ również inwestorzy prywatni byliby skłonni do ewentualnego udostępnienia instru­ mentów płynności na określonych warunkach, jeżeli zagwarantowane byłoby zabezpieczenie przed ryzykiem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.