Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 21

Strona 21 z 27

Po sprzedaży IKB na rzecz Lone Star zabezpieczenie przed ryzykiem podlega likwidacji. Przejęcie IKB przez Lone Star, a także wydanie przez Komisję zgody na wdrożenie pomocy restrukturyzacyjnej i planu napraw­ czego wskazują na fakt, że przywrócenie rentowności spółki jest uważane za możliwe. Uwzględniając fakt, iż na etapie restrukturyzacji IKB był oficjalnie traktowany jako przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, uzasadnione jest, aby na potrzeby wyliczenia elementu pomocowego uznać rating przedsiębiorstwa za „niski” (kategoria ratingu przedsiębiorstwa B) w rozumieniu Komunikatu w sprawie stop referencyjnych


(86)

(87)

(84)

(39) „Przypisanie państwu środka pomocy przyjętego przez przedsię­ biorstwo publiczne [może] być wyprowadzone za pomocą zbioru wskaźników na podstawie okoliczności sprawy i w kontekście, w którym podjęto te środki”. „W danym przypadku można uznać za właściwe inne wskaźniki, pozwalające wnioskować o przypisaniu państwu środka pomocy przyjętego przez przedsiębiorstwo publiczne, zwłaszcza takie, jak jego integracja w struktury admini­ stracji państwowej, rodzaj działalności i jej wykonywanie na rynku w warunkach prawidłowej konkurencji z podmiotami prywatnymi, status prawny przedsiębiorstwa, podlegającego prawu publicznemu lub prawu ogólnemu spółek, intensywność opieki sprawowanej przez władze państwowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub jakikolwiek inny element wskazujący w konkretnym przypadku na uczestnictwo organów publicznych lub na nieprawdopodobień­ stwo braku tegoż uczestnictwa w podjęciu danego działania, uwzględniwszy zasięg tego ostatniego, jego treść lub określające go warunki”. Zob. sprawa C-482/99, Stardust Marine, Rec. [2002] I, s. 4397, pkt 55 i 56. (40) Komisja Europejska, XXIII Sprawozdanie w sprawie polityki konku­ rencji, 1993, s. 270.

(41) Zob. przypis 33. (42) Zob. sprawy połączone T 129/95, T-2/96 oraz T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke, Rec. [1999] II, s. 17, pkt 119 oraz sprawa C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, Rec. [2003] I, s. 1139, pkt 134 i nast., a także decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie C 56/06, Bank Burgenland (Dz.U. L 239 z 6.9.2008, s. 32) oraz decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie C 9/08, Sachsen LB, dotychczas nieopublikowana, motyw 73.

L 278/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

i dyskontowych (43). Zgodnie z powyższym komuni­ katem wysokość marży pożyczki wynosi 220 punktów bazowych, co oznaczałoby, że drugi instrument wsparcia płynności [> 100] punktów bazowych oraz pierwszy instrument wsparcia płynności [> 125] punktów bazo­ wych znajdują się poniżej wartości stopy referencyjnej. W wyniku ekstrapolacji na […] lat (od października 2008 r. do kwietnia […]) uzyskuje się dodatkową kwotę pomocy w wysokości [ok. 90] mln EUR.

(88)

również fakt, że biegli rewidenci nie zwrócili się do IKB z prośbą o przedstawienie rezerw finansowych. W odniesieniu do ewentualnych odszkodowań […] istnieje oczywiście w dalszym ciągu pewne ryzyko szczątkowe. Z uwagi na fakt, iż nie zostały przekazane informacje dotyczące ilościowej oceny ryzyka, Komisja przyjmuje, że w odniesieniu do obecnych środków koszty należy oszacować na […] EUR, co odpowiada ryzyku na poziomie […] %.

(91)

Po drugie, KfW nabył SIP 1 za kwotę 1 mld EUR. Komisja stwierdza, że cena wynegocjowana przez KfW jest niższa od wartości księgowej MSSF o ok. [< 10] % oraz że we wcześniejszym okresie niektóre części portfela mogły zostać sprzedane za cenę przekraczającą wartość księgową MSSF. W obecnej sytuacji na rynku żaden chyba inwestor prywatny nie byłby w stanie i nie wyka­ zywałby zamiaru nabycia tego rodzaju portfela inwesty­ cyjnego (przynajmniej nie w całości). Fakt, iż Lone Star nie była zainteresowana zakupem, a KfW nie był w stanie zrealizować tego rodzaju zakupu bez pomocy państwa, mówi sam za siebie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.