Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 22

Strona 22 z 27

Nie można wykluczyć również konieczności kolejnych amortyzacji portfela. W najmniej korzystnym przypadku związane byłoby to z transzą drugorzędną w wysokości [< 200] mln EUR. Z uwagi na fakt, iż brakuje innych wskaźników rynko­ wych, Komisja przyjmuje, że KfW, dokonując zakupu SIP 1, ponosi dodatkowe ryzyko w wysokości maksymalnie [< 200] mln EUR. Po trzecie, KfW udostępnił na potrzeby SIP 2 kredyt uprzywilejowany w wysokości 775 mln EUR, za który wynagrodzenie oszacowano według Euribor plus [> 90] punktów bazowych z tytułu jego uprzywilejowania (co oznacza, że kredyt jest obsługiwany przede wszystkim z wszelkich napływających przychodów). Kredyt został jednak przyznany na rzecz spółki specjalnego przezna­ czenia, która nie była jeszcze znana jako kredytobiorca. Zgodnie z Komunikatem w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych stopa oprocentowania kredytu przyzna­ nego na rzecz tego rodzaju spółki specjalnego przezna­ czenia powinna wynosić co najmniej Euribor plus 400 punktów bazowych (44). Ponieważ jednak chodzi tu o kredyt uprzywilejowany, który ma charakter drugo­ rzędny w stosunku do udziału IKB i tym samym w gruncie rzeczy działa na korzyść IKB, Komisja akcep­ tuje w tym przypadku również marżę pożyczki na poziomie 220 punktów bazowych. Wartość elementu pomocowego w związku z udostępnieniem transzy uprzywilejowanej w wysokości 775 mld EUR może być zatem oszacowana na kwotę około [< 30] mln EUR przy ([> 100] punktów bazowych w okresie […] lat, czyli od października 2008 r. do […]). Po czwarte, przyczyną przejęcia ryzyka z tytułu […] był fakt, że w przypadku przejęcia ryzyka łącznie z IKB wartość przedmiotowego ryzyka nie mogła zostać właściwie oszacowana. Z uwagi na fakt, iż ryzyko gwarancyjne jest niewielkie, a z informacji wynika, że prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest raczej niskie, uznanie tego ryzyka za część procesu sprzedaży nie byłoby właściwe. Niewielki poziom ryzyka potwierdza


Łącznie środki podjęte przez KfW w ramach sprzedaży IKB obejmują pomoc w kwocie 390 mln EUR; kwota ta jest wyższa o [> 250 mln EUR] od ceny sprzedaży wynoszącej [> 100] mln EUR, co oznacza uzyskanie ujemnej ceny sprzedaży. W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż IKB zawierała element pomocy na rzecz IKB. d) Pomoc państwa – przegląd

(92)

Jak wynika z tabeli 5, wysokość pomocy przyznanej w ramach wszystkich środków wynosi łącznie 9,155 mld EUR.

Tabela 5 Pomoc na rzecz IKB w okresie restrukturyzacji spółki

W mln EUR Kwota pomocy (w mln EUR)

(89)

Nr

Środek

1.

Pierwsze zabezpieczenie przed ryzykiem (Rhineland 5,8 mld EUR, Havenrock 0,85 mld EUR oraz pozycje aktywów ujęte w bilansie 1 mld EUR) Drugie zabezpieczenie przed ryzykiem (350 mln EUR prze­ znaczone na dodatkowe pokrycie strat – Havenrock) Zwiększenie kapitału oraz bezzwrotny kredyt (przezna­ czony na pokrycie amortyzacji pozycji aktywów ujętych w bilansie) Instrument wsparcia płynności przyznany na rzecz IKB (przed sprzedażą) Sprzedaż IKB Cena akcji IKB Instrument wsparcia płynności przyznany na rzecz IKB (po dokonaniu sprzedaży) Uprzywilejowany kredyt prze­ znaczony na refinansowanie SIP 2 Przejęcie SIP 1 przez KfW Wyłączenie odpowiedzialności […] Sprzedaż IKB (netto) Łącznie […] […]

6 650

2.

200

3.

2 000

4.

[…]

5. 5a. 5b.

(90)

5c.

[…]

5d. 5e.

[…] […] [> 250] [< 10 000]

(43) Zob. decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2008 r. w sprawie C 16/04, Hellenic Shipyards, dotychczas nieopublikowana. (44) Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp refe­ rencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).

23.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/47

5.2. Zgodność środków ze wspólnym rynkiem stosownie do art. 87 ust. 3 lit. b) traktatu WE: pomoc państwa mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.