Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 23

Strona 23 z 27

(93)

b) Przywrócenie długoterminowej rentowności

(97)

Komisja podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w decyzji o wszczęciu postępowania, iż przedmiotowym przypadku przepisy określone w art. 87 ust. 3 lit. b) traktatu WE nie mają zastosowania. Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. b) traktatu WE istnieje możliwość przyznania pomocy w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż Sąd Pierwszej Instancji podkreślił, że przepisy art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE stosowane są restrykcyjnie. Postępowanie wyjaśniające potwierdziło obserwacje Komisji, że trudności IKB były konsekwencją wydarzeń dotyczących jedynie tego przedsiębiorstwa. Ponadto prze­ kazane przez władze niemieckie informacje nie przeko­ nały Komisji, że niewypłacalność IKB spowodowałaby skutki w całym systemie, osiągające taki zakres, iż nastą­ piłyby „poważne zaburzenia w gospodarce” Niemiec w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE (45). Przedmiotowy przypadek dotyczy specyficznych problemów IKB, a odpowiednie środki zaradcze są niezbędne i mogą zostać wdrożone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. W związku z powyższym przedmio­ towe środki nie mogą zostać uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. b) traktatu WE. 5.3. Zgodność środków ze wspólnym rynkiem stosownie do art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE: pomoc na restrukturyzację


Niniejsze postępowanie potwierdziło, że restrukturyzacja pozwoliła na przywrócenie długoterminowej rentowności IKB. Zdaniem Komisji czynnikiem decydującym o rozwiązaniu powstałych trudności oraz pozytywnym rozwoju ekonomicznym IKB była sprzedaż banku na rzecz Lone Star. Ponadto postępowanie potwierdziło, że IKB na nowo zdefiniował kierunki swojej działalności. Spółka zrezyg­ nowała z prowadzenia działalności w segmentach, które przynosiły jej straty oraz wycofała się z inwestycji port­ felowych. Ponadto bank skoncentruje się na głównym obszarze działalności, czyli świadczeniu usług dla śred­ nich przedsiębiorstw. Pozostałe obszary działalności w segmencie finansowania strukturyzowanego zostają zachowane, aby spełnić wymogi klientów instytucjonal­ nych, przy czym spółka wycofuje się jednak z [> 20] % segmentu oraz całkowicie rezygnuje z obszaru finanso­ wania nieruchomości. Ponadto IKB wdrożył środki mające na celu poprawę zarządzania ryzykiem oraz znacznie zredukował opcje obciążone ryzykiem. IKB wdrożył zatem szereg środków wewnętrznych niezbęd­ nych do zmiany kierunku działalności. Ponadto Komisja przyjmuje do wiadomości, że celem planu restrukturyzacji IKB jest trwałe przywrócenie długoterminowej rentowności banku. Z planu, opartego na wiarygodnych prognozach dotyczących rozwoju sytuacji rynkowej, wynika, że wybrany model działal­ ności przedsiębiorstwa może okazać się skuteczny. Wskaźnik warstwy pierwszej (ang. tier 1 ratio) w wysokości […] % oraz wskaźnik kosztów do przy­ chodów (ang. cost income ratio) w wysokości […] %, które mają zostać osiągnięte do roku 2011, pozwalają stwierdzić, że plan operacyjny przedsiębiorstwa został oparty na solidnych podstawach. Stosunkowo niska stopa zwrotu z kapitału własnego, wynosząca […] % (2012 r.), musi być rozpatrywana w kontekście stosun­ kowo wysokiego wskaźnika warstwy pierwszej, który stanowi niezbędny bufor. Komisja przyjmuje do wiado­ mości informację o znacznych środkach mających na celu ograniczenie kosztów. Środki te mają zostać wdro­ żone do 2011 r. Komisja zbadała również założenia leżące u podstaw planu restrukturyzacji i nie ma wątpli­ wości, że są one realistyczne. niekorzystnym przypadku możliwy jest pozytywny rozwój ekonomiczny IKB oraz uzyskanie dodatniego zwrotu z kapitału własnego. Również w tym przypadku bank może osiągnąć wskaźnik warstwy pierwszej na poziomie […] % i tym samym uzyskać solidne podstawy dla dalszej działalności. c) Ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum – wkład własny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.