Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 24

Strona 24 z 27

(98)

(94)

(99)

(95)

Wyniki postępowania pozwalają na sformułowanie wniosku, że środki mogą zostać uznane za pomoc na restrukturyzację zgodną ze wspólnym rynkiem, ponieważ spełnione są w tym przypadku wszystkie warunki okre­ ślone w wytycznych. W związku z powyższym można zrezygnować z oceny, czy w przypadku przedmiotowych środków może chodzić również o pomoc na ratowanie. Komisja wykluczyła tego rodzaju możliwość już w decyzji o wszczęciu postępowania, wskazując na nieodwracalny charakter zabezpieczenia przed ryzykiem. a) Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji


(100) Z planu restrukturyzacji wynika, że nawet w najbardziej

(96)

Zdaniem Komisji IKB posiadał status przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu motywu 9 wytycznych i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że bez interwencji ze strony KfW spółka nie byłaby w stanie poradzić sobie z krytyczną sytuacją w obszarze płyn­ ności. Zagrażające bankowi straty doprowadziłyby do jego zamknięcia, co stanowiłoby spełnienie warunków określonych w motywie 10 lit. c) wytycznych. Władze niemieckie nie podważyły powyższej opinii, wyrażonej już w decyzji o wszczęciu postępowania.

(101) Wątpliwości Komisji odnośnie do tego, czy pomoc jest

(45) Zob. decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie NN 25/08, Pomoc na ratowanie WestLB, dotychczas nieopublikowana.

ograniczona do niezbędnego minimum, zostały rozwiane. Komisja jest zdania, że pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum i że zgodnie z wytycznymi duża część kwoty przeznaczonej na restrukturyzację pochodzi ze środków własnych, tzn. ponad 50 % kosztów restrukturyzacji finansowanych jest ze środków własnych.

L 278/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

(102) Koszty restrukturyzacji obejmują szereg pozycji strat

(straty dotyczące portfela inwestycyjnego, straty wynika­ jące z wyższych kosztów finansowania, straty wynikające z ograniczenia obszarów działalności oraz straty będące następstwem sprzedaży pozycji aktywów), a także koszty związane z utworzeniem mechanizmu zabezpieczenia przed ryzykiem, koszty personalne związane z restrukturyzacją, koszty administracyjne oraz koszty honorariów dla podmiotów doradczych i prawników. Komisja nie kwestionuje, że wysokość tych kosztów, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze niemieckie w motywie 52, kształtuje się na poziomie [> 15] mld EUR. Komisja uznaje również, że w przypadku refinansowania SIP 1 oraz w przypadku kredytu uprzy­ wilejowanego na rzecz SIP 2 chodzi o koszty restruktu­ ryzacji, ponieważ instrumenty te są niezbędne do przy­ wrócenia długoterminowej rentowności. W związku z powyższym łączną wysokość kosztów szacuje się na kwotę [> 17] mld EUR. może być finansowana ze środków pomocy, ze środków własnych beneficjenta, ze sprzedaży aktywów, ze środków akcjonariuszy oraz z zewnętrznych źródeł finansowania na warunkach rynkowych. przedsiębiorstwo, a także byli i obecni udziałowcy prywatni. Powyższe dotyczy przede wszystkim udziału zrzeszeń bankowych, środków własnych IKB (46) oraz wkładu kapitałowego Lone Star. Jednakże utracone trans­ akcje oraz uwarunkowane kryzysem ograniczenie działal­ ności nie mogą zostać uznane za wkład własny, ponieważ zgodnie z motywem 43 wytycznych musi mieść miejsce konkretny, tzn. rzeczywisty wkład. Zatem wkład własny wynikający z powyższej kategorii wynosi około […] mld EUR ([> 20] %).

zostanie wniesiony faktycznie wystarczająco wysoki wkład własny, a pomoc będzie ograniczona do niezbęd­ nego minimum.

(106) Sprzedaż pozycji aktywów ma dwojaki efekt. Z jednej

(103) Zgodnie z motywem 43 wytycznych restrukturyzacja IKB

strony, ograniczona zostaje ilość aktywów ważonych ryzykiem, co powoduje uwolnienie kapitału i zwiększenie stopnia kapitalizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.