Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 25

Strona 25 z 27

Z drugiej strony, sprzedaż powoduje pozyskanie płynnych środków, które mogą zostać wykorzystane do finansowania restrukturyzacji lub do wzmocnienia podstaw zapewnia­ jących płynność spółki (48). Jak wyjaśniono już w poprzednim punkcie, w przypadku przedmiotowych środków chodzi częściowo o spodziewany dopływ kapi­ tału; część środków została już wykorzystana, kolejne dopiero zostaną pozyskane w najbliższej przyszłości. Nawet w przypadku wyłączenia oczekiwanego dopływu kapitału, który może nastąpić dopiero w roku 2011, a także przy ostrożnym założeniu, że nie wszystkie ocze­ kiwane wpływy zostaną pozyskane w pełnej wysokości, Komisja stwierdza, że spełniony jest warunek wkładu własnego w wysokości przynajmniej 50 %, obowiązujący dla restrukturyzacji niestanowiącej zagrożenia dla konku­ rencji. nieniu następujących aspektów:


(104) Istotny wkład w restrukturyzację portfela wniosło samo

(107) Powyższy wniosek Komisja sformułowała po uwzględ­

Tabela 6 Wkład własny

(w mld EUR) Środek Pochodzenie środków finan­ sowych Wartość

(105) W przypadku uwzględnienia zysków ze sprzedaży reali­

Zabezpieczenie przed ryzy­ kiem Rezerwy kapitałowe oraz kapitał hybrydowy przedsię­ biorstwa Wkład kapitałowy SIP II

Zrzeszenia bankowe IKB

1,50

zowanej w ramach środków wyrównawczych wartość przedmiotowego wkładu wrasta znacznie do poziomu co najmniej 50 %. Powyższe dotyczy pozycji aktów o wartości nominalnej [> 15] mld EUR (zob. tab. 4) Komisja nie może jednak uznać całości tej kwoty za wkład własny. Po pierwsze, część działalności IKB w Luksemburgu zostanie ponownie uruchomiona w Dusseldorfie ([…] mld EUR), co oznacza, że w tym przypadku chodzi jedynie o częściową sprzedaż. Po drugie, część środków finansowych jest uzyskiwana nie w formie aktywnej sprzedaży, ale w terminie wymagal­ ności odnośnych aktywów. Po trzecie, nie jest jasne, jaka może być wartość zlikwidowanych pozycji aktywów. Władze niemieckie przedstawiły jednak wystarczające argumenty, aby przekonać Komisję, że aktywna likwi­ dacja pozycji aktywów może w najbliższej przyszłości przynieść wpływy na poziomie co najmniej [< 5] mld EUR (47). Komisja będzie śledziła rozwój sytuacji w tym zakresie, ponieważ niezbędne jest zapewnienie, że

[> 1,5]

Lone Star Razem

[> 0,25] [> 3,25] […]

Sprzedaż inwestycji portfelo­ wych Likwidacja działalności w segmencie nieruchomości Likwidacja IKB Int. Luksem­ burg

Rynek

Rynek

[…]

Rynek

[…]

(46) Za środki własne IKB uznaje się w tym kontekście całość kapitału warstwy drugiej (ang. tier 2 capital; w szczególności rezerwy finan­ sowe oraz kapitał hybrydowy), wykorzystanego w celu przejęcia strat, w szczególności związanych z inwestycjami portfelowymi. (47) Część przedmiotowych zysków została zrealizowana już w marcu 2008 r. W ten sposób nieistotne ze strategicznego punktu widzenia pozycje aktywów o wartości 1,7 mld EUR zostały zredukowane do wartości 1,0 mld EUR. Ponadto władze niemieckie twierdzą, że nie istniała pilna potrzeba sprzedaży aktywów.

(48) Powyższe jest uzależnione od wartości księgowej pozycji aktywów oraz wymagalności instrumentów dłużnych. Powyższa argumen­ tacja była również przywoływana we wcześniejszych decyzjach Komisji: zob. decyzja Komisji 2007/257/WE w sprawie C 44/05, Huta Stalowa Wola, motyw 71 (Dz.U. L 112 z 30.4.2007, s. 67); decyzja Komisji 2008/90/WE w sprawie C 20/06, Novoles Straža (Dz.U. L 29 z 2.2.2008, s. 7); decyzja Komisji 2008/145/WE w sprawie C 54/06, Bison Bial (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 41) oraz decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie C 9/08, Sachsen LB, dotychczas nieopublikowana.

23.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(w mld EUR)

L 278/49

Środek

Pochodzenie środków finan­ sowych

Wartość

Likwidacja IKB CC Nowy Jork Likwidacja IKB Amsterdam Sprzedaż udziałów w Movesta Sprzedaż pozycji aktywów nieistotnych ze strategicznego punktu widzenia

Rynek Rynek Rynek Rynek

[…] […] […] […]

EUR, które ma zostać zrealizowane do zakończenia okresu restrukturyzacji (do dnia 30 września 2011 r.), zagwarantuje, iż zamknięciom oddziałów oraz sprzedaży nie będą towarzyszyły działania w zakresie przywrócenia działalności w innych obszarach aktywności banku lub też działania polegające na zwykłej zmianie lokalizacji oddziałów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.