Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 26

Strona 26 z 27

(113) Ponadto byli właściciele banku i kierownictwo spółki nie

Razem: sprzedaż jako środki wyrównawcze

[> 5,0] (co najmniej […])

uczestniczą już w działalności IKB, co jest istotnym sygnałem zwalczania pokusy nadużycia. Poza tym bank został sprzedany w ramach otwartej i niedyskryminującej procedury, co umożliwiło konkurentom w sektorze bankowym nabycie banku – stanowi to już samo w sobie rodzaj wyrównania za szkody w zakresie konku­ rencji, które podmioty te podniosły wskutek przyznania pomocy.


d) Unikanie nadmiernego zakłócenia konkurencji – środki wyrównawcze

(108) Po przeprowadzeniu postępowania Komisja jest przeko­

(114) Podsumowując, środki wyrównawcze są proporcjonalne

nana, że wdrożono wystarczające środki w celu osła­ bienia – w jak największym zakresie – ewentualnych negatywnych skutków pomocy na innych konkurentów.

do skutków w postaci zakłócenia konkurencji, spowodo­ wanych udzieleniem pomocy bankowi IKB i zapewniają minimalizację negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej.

(109) Komisja stwierdza, że IKB wycofuje się całkowicie

z działalności w całym jednym segmencie i ogranicza swoją aktywność w najbardziej dochodowym segmencie – finansowaniu strukturyzowanym – o [20–30] %.

(115) Należy na bieżąco informować Komisję o postępach

w realizacji omówionych wyżej środków wyrównaw­ czych.

(110) Komisja nie może zaakceptować faktu, iż największa

6. WNIOSEK

(116) Komisja uznaje, że przedmiotowe środki pomocy zostały

część redukcji (czyli likwidacja inwestycji portfelowych o wartości 18,3 mld EUR) jest zgłaszana jako środek wyrównawczy, ponieważ środki te są niezbędne dla przy­ wrócenia długoterminowej rentowności. Zgodnie z motywem 40 wytycznych tego rodzaju środki nie mogą zostać uznane za środki wyrównawcze.

przeprowadzone z naruszeniem art. 88 ust. 3 traktatu WE. Komisja stwierdza jednak, że w sporne środki stanowią pomoc na restrukturyzację, która może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem stosownie do art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE, pod warunkiem że zostaną spełnione odnośne warunki,

(111) Niezależnie od powyższego, dalsze redukcje o wartości

[> 10] mld EUR stanowią około [25] % sumy bilansowej po odliczeniu inwestycji portfelowych (tj. [> 10] mld EUR z 45,2 mld EUR) (49). O ile wycofanie się z inwestycji portfelowych nie może zostać uznane za środek wyrównawczy, o tyle ma ono jednak wpływ na wielkość banku oraz jego działalność. Wskutek działań zaproponowanych przez władze niemieckie suma bilan­ sowa IKB zostanie obniżona o 47,2 % (czyli 18,3 mld EUR inwestycji portfelowych oraz [> 10] mld EUR środków wyrównawczych, pomniejszonych o […] mld EUR marginesu wzrostu w stosunku do kwoty 63,5 mld EUR całkowitej sumy bilansowej).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc, którą na podstawie przedstawionych umów i dokumentów władze niemieckie przyznały na rzecz IKB Deutsche Industriebank AG (zwanego dalej „IKB”), jest zgodna ze wspólnym rynkiem pod warunkiem spełnienia warunków i obowiązków określonych w art. 2.

(112) Komisja zwraca ponadto uwagę na fakt, że obniżenie

całkowitej sumy bilansowej banku do kwoty 33,5 mld

Artykuł 2 1. Władze niemieckie zapewniają, że plan restrukturyzacji IKB, który Niemcy przekazały Komisji w dniu 25 września 2008 r., zostanie całkowicie zrealizowany do dnia 30 września 2011 r.

(49)

Uwzględniono tu fakt, że kwota [< 2] mld EUR w dotycząca dzia­ łalności w sektorze nieruchomości została jeszcze ujęta w bilansie na dzień 30 marca 2011 r., a także iż działalność IKB Luxemburg zostanie podjęta ponownie w Dusseldorfie, a jej wartość szacuje się na kwotę […] mld EUR.

L 278/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.