Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 9

Strona 9 z 27

(36)

Sprzedaż posiadanych przez KfW akcji IKB rozpoczęła się w styczniu 2008 r. i została zakończona w dniu 21 sierpnia 2008 r. decyzją o sprzedaży IKB na rzecz spółki Lone Star Funds VI Financial Holdings, L.P. Dallas, USA (zwanej dalej „Lone Star”). Sprzedaż nastąpiła w ramach otwartej, niedyskryminu­ jącej i przejrzystej procedury przetargowej. Po powszechnym ogłoszeniu zamiaru sprzedaży na początku stycznia 2008 r., w pierwszym etapie postępo­ wania przetargowego swoje zainteresowanie kupnem wyraziło [> 40] oferentów (włącznie z bankami niemiec­ kimi i międzynarodowymi, a także inwestorami finanso­ wymi). Po podpisaniu deklaracji poufności [> 20] oferentów otrzymało memorandum informacyjne (koniec


stycznia). [> 5] oferentów przedstawiło swoją pierwszą ofertę (koniec lutego). [> 5] oferentów uzyskało dostęp do informacji znajdujących się w biurze danych. Łącznie [< 5] oferentów przedstawiło konkretną ofertę (połowa maja).

(38)

(37)

Pod koniec maja 2008 r. KfW wezwało trzech spośród wymienionych wyżej [< 5] ([inwestorzy finansowi i strategiczni z różnych państw]) do złożenia wiążącej oferty. Z [< 5] oferentów, którzy złożyli ważną ofertę, na podstawie porównania ekonomicznego [< 5] ofert zamówienie przyznano spółce Lone Star, ponieważ zaoferowała ona wyższą cenę netto.

(11) Wartość księgowa MSSF określa wartość pozycji aktywów w portfelu, wycenioną według wartości rynkowej.

L 278/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

(39)

Sprzedaż IKB objęła przede wszystkim cenę sprzedaży na poziomie około […] mln EUR (za 90,8 % akcji) oraz obietnicę inwestora finansowego Lone Star, że kwota [> 400] mln EUR zostanie zainwestowana w IKB. W momencie składania swojej oferty Lone Star przyjęła założenie, że nastąpi rezygnacja z klauzuli zwrotu. W zamian za to Lone Star zobowiązała się do sfinanso­ wania SPI 2 w oparciu o wymienioną wyżej kwotę [> 400] mln EUR. W chwili obecnej IKB rozważa możli­ wość sprzedaży pozycji aktywów SIP 2 na rzecz spółki specjalnego przeznaczenia. KfW wyraził gotowość do udziału w refinansowaniu SIP 2 za pomocą kredytu w wysokości 775 mln EUR, w przypadku którego wyna­ grodzenie ustalono według Euribor plus [> 80] punktów bazowych i który jest uprzywilejowany w stosunku do tzw. capital notes w wysokości [> 200] mln EUR oraz tzw. mezzanine notes w wysokości [> 150] mln EUR, wyemitowanych przez Lone Star i IKB. KfW nabył SIP 1 za kwotę 1 mld EUR (12). KfW ponosi pierwsze ryzyko strat na poziomie 150 mln EUR, kolejne 600 mln EUR zabezpieczają władze niemieckie w formie gwarancji (przy czym w tym przypadku chodzi o nieoczekiwane straty (13), pozostałe ryzyko na poziomie 250 mln EUR ponosi KfW. KfW jest przeko­ nany, że całość oczekiwanych strat w ramach portfela znajduje już odbicie w cenie sprzedaży, w związku z czym w opinii KfW nie istnieje potrzeba podjęcia kolej­ nych działań zabezpieczających. Ponadto okres obowiązywania obu instrumentów ramo­ wych przyznanych IKB przez KfW na kwotę [> 2,5] mld EUR do maksymalnej kwoty […] zostaje przedłużony (początkowo okres ten miał upłynąć w kwietniu lub lipcu 2009 r.). Dokonano przy tym niewielkich zmian warunków. Poziom zabezpieczenia pierwszego instru­ mentu zredukowano z [> 100] % do [> 100] %, a stopa procentowa drugiego instrumentu została obni­ żona z poziomu Euribor plus [> 100] punktów bazo­ wych do poziomu Euribor plus [> 100] punktów bazo­ wych. Według KfW zmiany te były uzasadnione, ponieważ IKB dokonał podwyższenia kapitału własnego. Ponadto umowa kupna-sprzedaży nie zawiera żadnych szczególnych warunków sprzedaży, poza klauzulą wyłą­ czenia odpowiedzialności, zgodnie z którą wyłączone zostają [określone okoliczności] ze skutkami finanso­ wymi w maksymalnej wysokości […] EUR. Powyższe dotyczy w szczególności […]. Pomimo że chodzi w tym przypadku o […], którego wartość może sięgać […] EUR, to zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze niemieckie ryzyko […] jest bardzo niskie, ponieważ IKB na miesiąc przed kryzysem finansowym zajmował dzięki swoim bardzo dobrym wynikom finan­ sowym drugie miejsce w ratingu bankowym

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 32 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.