Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 28 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

Data ogłoszenia:2009-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 28 POZ 1

30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem (2009/49/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, oraz z art. 300 ust. 4; uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

przyjmowania koniecznych środków, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (3).

Z dniem wejścia w życie porozumienia należy rozwiązać wcześniejsze Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem, protokół do niego oraz wymianę listów, podpisane w Brukseli i Canberze w dniach 26 stycznia 1994 r. i 31 stycznia 1994 r.,

Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem (1), zatwierdzone decyzją Rady 94/184/WE (2), przewidywało dalsze negocjacje w sprawie okresów przejściowych dla nazw, o których mowa w art. 8 i 11 tego porozumienia. Dnia 23 października 2000 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania nowego porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem. W wyniku negocjacji dnia 5 czerwca 2007 r. strony parafowały nowe Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem (zwane dalej „porozumieniem”). W związku z powyższym porozumienie należy zatwierdzić. Aby ułatwić wdrożenie i ewentualne zmiany załączników do porozumienia, należy upoważnić Komisję do

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem, wraz z załącznikami do niego, protokołem, deklaracjami oraz skonsolidowaną wymianą listów (zwane dalej „porozumieniem”).

(2)

(3)

Tekst porozumienia jest dołączony do niniejszej decyzji.

(4)

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania porozumienia, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty.

(3) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

(5)

(1) Dz.U. L 86 z 31.3.1994, s. 3. (2) Dz.U. L 86 z 31.3.1994, s. 1.

L 28/2

PL Artykuł 3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

30.1.2009

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do celów stosowania art. 29 ust. 3 porozumienia niniejszym upoważnia się Komisję, by zgodnie z procedurą, o której mowa odpowiednio w art. 113 ust. 1 lub 113 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 479/2008, przyjmowała środki konieczne do wdrożenia porozumienia oraz zmiany załączników i protokołu do niego, zgodnie z art. 29 i 30 porozumienia. Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 28 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.