Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 66/402/EWG odnośnie do Avena strigosa Schreb. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8038) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 5

28.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2009 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 66/402/EWG odnośnie do Avena strigosa Schreb. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8038)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/786/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo­ wych (1), w szczególności jej art. 23a, uwzględniając wniosek przedłożony przez Zjednoczone Króle­ stwo, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zjednoczone Królestwo jest zwolnione ze stosowania przepisów dyrektywy Rady 66/402/EWG, z wyjątkiem art. 14 ust. 1, w odniesieniu do gatunku Avena strigosa Schreb. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z dyrektywą 66/402/EWG Komisja może na określonych warunkach zwolnić państwo członkowskie z ustanowionych w wymienionej dyrektywie zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym roślin zbożo­ wych. Zjednoczone Królestwo złożyło wniosek o zwolnienie ze zobowiązań w odniesieniu do Avena strigosa Schreb. Nasiona tego gatunku nie są zwykle reprodukowane i wprowadzane do obrotu w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto uprawy Avena strigosa Schreb. mają minimalne znaczenie gospodarcze w wyżej wymienionym kraju. Tak długo jak warunki te pozostaną niezmienione, właściwe państwo członkowskie powinno być zwolnione z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 66/402/EWG dotyczącego przedmiotowego materiału.

(2) (3)

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r.

(4)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 12 z 200928.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (  Dz.U. L 94 z 8.4.2009)

 • Dz. U. L281 - 7 z 200928.10.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L281 - 6 z 200928.10.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/787/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200928.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2009 z dnia 27 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L281 - 1 z 200928.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.