Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 6

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/787/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 6

L 281/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/787/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wspomnianego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 12 miesięcy. Artykuł 2 Rada dokonuje oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 października 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/822/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (1), które przedłużało ważność ich krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt na terytorium państw członkowskich, o których mowa we wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB (2), na okres kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB Rada uważa za właściwe przedłużenie ważności tych zezwoleń na okres kolejnych 12 miesięcy,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Sporządzono w Luksemburgu 27 października 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Artykuł 1 Państwa członkowskie, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB, przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych zgodnie z art. 3

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 285 z 29.10.2008, s. 21. (2) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, s. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 12 z 200928.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (  Dz.U. L 94 z 8.4.2009)

 • Dz. U. L281 - 7 z 200928.10.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L281 - 5 z 200928.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 66/402/EWG odnośnie do Avena strigosa Schreb. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8038) (1)

 • Dz. U. L281 - 3 z 200928.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2009 z dnia 27 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L281 - 1 z 200928.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.