Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 7

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Data ogłoszenia:2009-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 7

Strona 1 z 3
28.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/7

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 1. Artykuł 1 nie ma zastosowania do:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

a) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercio­ nośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonal­ nego Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”), UE i Wspólnoty lub w ramach prowadzonych przez UE i ONZ operacji zarządzania kryzysowego; b) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wyko­ rzystania w Republice Gwinei do celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich, pod warunkiem że taki wywóz zostanie z góry zatwierdzony przez właściwy organ. 2. Artykuł 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Gwinei wyłącznie do użytku osobistego personelu ONZ, UE, Wspólnoty lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personelu pomocniczego. Artykuł 3


(1)

W dniu 29 września 2009 r. Unia Europejska („UE”) zdecydowanie potępiła brutalne stłumienie demonstracji politycznych w Konakry w dniu 28 września przez siły bezpieczeństwa oraz wezwała do uwolnienia aresztowa­ nych uczestników demonstracji i członków opozycji. UE wezwała władze Republiki Gwinei do natychmiastowego przeprowadzenia wnikliwego dochodzenia w sprawie tych wydarzeń.

(2)

W dniu 6 października 2009 r. UE, zbulwersowana doniesieniami na temat naruszeń praw człowieka w następstwie stłumienia demonstracji i bardzo zaniepo­ kojona rozwojem sytuacji w Republice Gwinei, wezwała Krajową Radę Demokracji i Rozwoju (zwaną dalej „NCDD”), partie polityczne i wszystkie właściwe podmioty w Republice Gwinei do podjęcia niezwłocz­ nych działań w celu przywrócenia rządów prawa i doprowadzenia do powrotu kraju na ścieżkę prowa­ dzącą do ustanowienia rządów konstytucyjnych i demokracji.

(3)

Ze względu na powagę obecnej sytuacji w Republice Gwinei Rada uważa, że konieczne jest przyjęcie środków wymierzonych przeciwko członkom NCDD i jednostkom z nimi powiązanym, odpowiedzialnym za brutalne represje lub patową sytuację polityczną w tym kraju oraz nałożenie embarga na handel bronią z Republiką Gwinei,

1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby uniemożliwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie wymienionym w załączniku członkom NCDD i jednostkom z nimi powiązanym, odpowiedzialnym za brutalne represje w dniu 28 września 2009 r. lub patową sytuację polityczną w tym kraju. 2. Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium. 3. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane następującymi zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego, a mianowicie: a) jako kraj przyjmujący międzynarodowej organizacji między­ rządowej; b) jako kraj organizujący międzynarodową konferencję zwołaną przez ONZ lub odbywającą się pod jej auspicjami; lub

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Republiki Gwinei wszelkich typów uzbrojenia i materiałów z nim zwią­ zanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramilitarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem ich samolotów lub statków pod ich banderą, są zabronione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów tych państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 281 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 12 z 200928.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (  Dz.U. L 94 z 8.4.2009)

 • Dz. U. L281 - 6 z 200928.10.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/787/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 5 z 200928.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 66/402/EWG odnośnie do Avena strigosa Schreb. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8038) (1)

 • Dz. U. L281 - 3 z 200928.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2009 z dnia 27 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L281 - 1 z 200928.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.