Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 15

Strona 1 z 4
29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/15

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik III do dyrektywy 76/768/EWG zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 maja 2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich, zastą­ piony Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsu­ mentów (2); uznał w swoim „Memorandum w sprawie substancji do farbowania włosów i ich właściwości uczu­ lających” opublikowanym dnia 29 marca 2007 r., że alergie wywoływane przez produkty do farbowania włosów stanowią coraz poważniejszy problem dla konsumentów i społeczeństwa, wywołując często ostre i ciężkie zapalenie skóry. U osoby uczulonej na substancję do farbowania włosów znajdującą się w produktach do farbowania włosów po pewnym czasie może wystąpić alergia skórna na tę substancję. W celu lepszego informowania konsumentów o możliwych szkodliwych efektach farbowania włosów i zmniejszenia ryzyka działania uczulającego produktów do farbowania włosów na konsumentów na etykietach utleniających produktów do farbowania włosów i niektórych nieutleniających produktów do farbowania włosów, które zawierają substancje silnie i bardzo silnie uczulające, powinno się drukować dodatkowe ostrze­ żenia. Dlatego też obowiązkowe warunki stosowania i ostrzeżenia określone dla odpowiednich substancji do farbowania włosów w kolumnie „f” załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

(2)

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że od dnia 1 listopada 2011 r. żadne produkty kosmetyczne niezgodne z wymogami niniejszej dyrektywy nie będą wprowadzane do obrotu przez produ­ centów i importerów mających siedzibę we Wspólnocie.

(3)

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169. (2) Nazwa Komitetu została zmieniona decyzją Komisji 2008/721/WE (Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21).

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że od dnia 1 listopada 2012 r. żadne produkty kosmetyczne niezgodne z wymogami niniejszej dyrektywy nie będą sprzedawane lub przekazywane konsumen­ towi końcowemu we Wspólnocie.

L 282/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2009

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 44 z 200929.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200929.10.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

 • Dz. U. L282 - 23 z 200929.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L282 - 7 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

 • Dz. U. L282 - 1 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.