Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

Data ogłoszenia:2009-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 23

Strona 1 z 16
29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/789/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urzą­ dzeń biurowych (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 2006/1005/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

(5)

Z dniem 30 października 2009 r. specyfikacje moni­ torów komputerowych zawarte w części II załącznika C powinny zostać uchylone w odniesieniu do monitorów o przekątnej ekranu wynoszącej mniej niż 30 cali i zastąpione specyfikacjami załączonymi do niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić użytkownikom możliwość identyfikacji energooszczędnych produktów, należy uaktualnić specy­ fikacje monitorów komputerowych w drodze zmiany załącznika C do Umowy.

Z dniem 30 stycznia 2010 r. specyfikacje monitorów komputerowych zawarte w części II załącznika C powinny zostać uchylone w odniesieniu do monitorów o przekątnej ekranu wynoszącej od 30 do 60 cali włącznie i zastąpione specyfikacjami załączonymi do niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Komisja ustali stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do zmiany specyfikacji.

Artykuł Stanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę Euro­ pejską w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartych w części II załącznika C do Umowy, opiera się na załączonym projekcie decyzji.

(2) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 1.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji uwzględniają opinię wydaną przez Biuro Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 24.

L 282/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2009

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji

29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/25

ZAŁĄCZNIK PROJEKT DECYZJI z dnia […] r. podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy PODMIOTY ZARZADZAJĄCE, uwzględniając Umowę między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, w szczególności jej art. XII, mając na uwadze, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2006 r. specyfikacje monitorów komputerowych zawarte w części II załącznika C należy uchylić i zastąpić zaktualizowanymi specyfikacjami, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: Z dniem 30 października 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 44 z 200929.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200929.10.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

 • Dz. U. L282 - 15 z 200929.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 7 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

 • Dz. U. L282 - 1 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.