Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

Data ogłoszenia:2009-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 41

Strona 1 z 2
29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/41

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

Pismem z dnia 31 stycznia 2006 r. (nr ref. 353861) Urząd zwrócił się do władz Norwegii o dodatkowe informacje.


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26 do tego porozumienia,

Władze norweskie odpowiedziały na wniosek o udzielenie informacji pismem Ministerstwa ds. Administracji Rządowej i Reform z dnia 13 marca 2006 r. (nr ref. 367150).

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 5 i 24 oraz protokół 3 do tego porozumienia, W piśmie z dnia 16 marca 2007 r. (nr ref. 409639) Urząd zwrócił się o kolejne informacje dotyczące czterech dodatko­ wych punktów. Władze norweskie odpowiedziały pismem z dnia 19 kwietnia 2007 r. (nr ref. 418736).

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

Pismem z dnia 30 września 2005 r. (nr ref. 344941) Advokat­ firmaet Grenland złożył w imieniu spółki Bokbinderiet Johnsen AS (zwanej dalej „skarżącym”) skargę przeciwko domniemanej pomocy udzielonej przez gminę Skien spółce Rotanor Bokpro­ duksjon AS (zwanej dalej „Rotanor”).

Pismem z dnia 11 marca 2008 r. (nr ref. 469070) Ministerstwo ds. Administracji Rządowej i Reform poinformowało Urząd, że dnia 27 lutego 2008 r. sąd rejonowy w Nedre Telemark ogłosił upadłość spółki NordBook AS (uprzednio Rotanor Bokproduk­ sjon AS, zwana dalej „NordBook”), a jej majątek przeszedł pod zarząd sądu.

Zgodnie ze skargą gmina Skien udzieliła pomocy państwa za pośrednictwem należącej do niej spółki z ograniczoną odpowie­ dzialnością, Kontorbygg AS (zwanej dalej „Kontorbygg”), zawie­ rając ze spółką Rotanor porozumienie dotyczące sprzedaży i leasingu zwrotnego.

(1) Zwany dalej „Urzędem”. (2) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. (3) Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i Trybunale”.

Urząd skierował do władz norweskich dnia 4 listopada 2008 r. wniosek o udzielenie dalszych informacji dotyczących majątku oraz postępowania upadłościowego (nr ref. 496785). Władze norweskie odpowiedziały pismem z dnia 1 grudnia 2008 r. (nr ref. 500279).

L 282/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2009

Pismem z dnia 4 marca 2009 r. (nr ref. 511286) Urząd poin­ formował skarżącego o swoim zamiarze zamknięcia sprawy. Skarżący odpowiedział pismem z dnia 30 marca 2009 r. (nr ref. 513907). Skarżący przekazał dodatkowe informacje pismem z dnia 23 kwietnia 2009 r. (nr ref. 516392).

2. ODBIORCA DOMNIEMANEJ POMOCY

Aby określić wysokość opłaty leasingowej według cen rynko­ wych oraz wartość sprzedaży nieruchomości, Gmina zatrudniła rzeczoznawcę majątkowego z odpowiednimi uprawnieniami. Sprawozdanie rzeczoznawcy opatrzono datą 18 czerwca 2004 r. Zgodnie ze sprawozdaniem wartość rynkową nierucho­ mości Rødmyrlia 40 jako przedmiotu leasingu oszacowano na kwotę 4 333 600 NOK rocznie, włączając koszty roczne. Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu sprzedaży została obliczona na podstawie rocznej opłaty leasingowej i oszacowana na kwotę 36 000 000 NOK.

Rotanor jest spółką zależną duńskiej spółki Nørhaven AS, powstałą jesienią 2000 r., kiedy to Nørhaven kupił spółkę Kr. Johnsen Grafiske Senter AS i zmienił jej nazwę na Rotanor. Spółka działała na rynku poligraficznym, świadcząc usługi w zakresie drukowania i oprawy książek oraz innych publikacji. Siedziba spółki mieściła się w Skien, w Norwegii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 44 z 200929.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dz. U. L282 - 23 z 200929.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L282 - 15 z 200929.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 7 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

 • Dz. U. L282 - 1 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.