Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 284 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 284 POZ 1

Strona 1 z 49
30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) NR  987/2009 z dnia 16  września  2009  r. dotyczące wykonywania rozporządzenia  (WE) nr  883/2004 w  sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG  i  dla  Szwajcarii) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 42 i 308, uwzględniając rozporządzenie  (WE) nr  883/2004 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 29  kwietnia  2004  r. w  sprawie ko­ ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), w szczegól­ ności jego art. 89, uwzględniając wniosek Komisji, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (2), Europejskiego Komitetu

(4)

Właściwym środkiem szybkiej i niezawodnej wymiany da­ nych między instytucjami państw członkowskich jest ko­ munikacja drogą elektroniczną. Dzięki elektronicznemu przetwarzaniu danych procedury powinny zostać przy­ spieszone dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Ponadto zainteresowani powinni zostać objęci wszystkimi gwarancjami przewidzianymi w  przepisach wspólnoto­ wych dotyczących ochrony osób fizycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych i do swobodnego prze­ pływu tych danych. Dostępność szczegółowych danych (w tym szczegółowych danych elektronicznych) tych podmiotów krajowych, któ­ re będą prawdopodobnie uczestniczyć w  wykonywaniu rozporządzenia  (WE) nr  883/2004, w  formie umożliwia­ jącej ich bieżącą aktualizację, powinno ułatwić wymianę informacji między państwami członkowskimi. Podejście, zgodnie z  którym informacje czysto faktograficzne mają być przede wszystkim przydatne i bezpośrednio dostępne dla obywateli, jest cennym uproszczeniem, które powinno zostać wprowadzane przez niniejsze rozporządzenie. Osiągnięcie jak najbardziej płynnego funkcjonowania złożonych procedur wdrażających przepisy dotyczące ko­ ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i skutecz­ nego zarządzania tymi procedurami wymaga systemu pozwalającego na natychmiastową aktualizację załączni­ ka  4. Przygotowanie  i  stosowanie przepisów w  tym celu wymaga bliskiej współpracy pomiędzy państwami człon­ kowskimi a  Komisją, a  ich wdrażanie powinno odbywać się szybko z uwagi na konsekwencje opóźnień dotykające zarówno obywateli, jak i organy administracyjne. Komisja powinna zatem uzyskać uprawnienia do utworzenia bazy danych  i  zarządzania nią, a  także zapewnienia jej opera­ cyjności przynajmniej od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja powinna w szczególności podjąć niezbędne kroki w celu zintegrowania w tej bazie danych informacji wymienionych w załączniku 4.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 unowocześnia zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pań­ stw członkowskich, określając środki i procedury wprowa­ dzania tych zasad w  życie  i  upraszczając te zasady dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Należy ustano­ wić przepisy wykonawcze. Ściślejsza i skuteczniejsza współpraca między instytucjami zabezpieczenia społecznego jest głównym warunkiem, aby osoby objęte rozporządzeniem  (WE) nr  883/2004 mogły korzystać ze swoich praw w  sposób możliwie szybki i optymalny.

(5)

(2)

(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1. (2)  Dz.U. C 324 z 30.12.2006, s. 59. (3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz.U. C 38 E z 17.2.2009, s. 26) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. De­ cyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 284 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 43 z 200930.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.