Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 284 POZ 43

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 284 POZ 43

Strona 1 z 28
30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/43

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR  988/2009 z dnia 16  września 2009  r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  883/2004 w  sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

(Tekst mający znaczenie dla EOG i  dla  Szwajcarii) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 42 i 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponieważ rozporządzenie (WE) 883/2004 ma na celu ko­ ordynację ustawodawstw z dziedziny zabezpieczenia spo­ łecznego, za które państwa członkowskie są wyłącznie odpowiedzialne, wpisy sprzeczne z  jego przeznaczeniem lub celami oraz wpisy służące wyłącznie interpretacji usta­ wodawstwa krajowego nie powinny zostać uwzględnione w tym rozporządzeniu. Niektóre z  przedstawionych wniosków dotyczyły kwestii wspólnych dla kilku państw członkowskich; w  związku z tym do takich kwestii należy zastosować bardziej ogólne podejście, poprzez wyjaśnienie w  tekście rozporządze­ nia  (WE) nr  883/2004 lub w  innych jego załącznikach, które należy zatem odpowiednio zmienić, lub poprzez umieszczenie odpowiedniego przepisu w rozporządzeniu wykonawczym, o  którym mowa w  art.  89 rozporządze­ nia (WE) nr 883/2004, a nie poprzez wprowadzenie w za­ łączniku  XI podobnych wpisów dla kilku państw członkowskich. Art.  28 rozporządzenia  (WE) nr  883/2004 należy zmie­ nić, aby sprecyzować i rozszerzyć jego zakres stosowania oraz zapewnić, że członkowie rodzin byłych pracowników przygranicznych mogą również korzystać z  możliwości dalszego leczenia w kraju, w którym ubezpieczony był po­ przednio zatrudniony, po jego przejściu na emeryturę, o ile państwo członkowskie, w którym pracownik przygranicz­ ny wykonywał swoją ostatnią pracę, nie jest wymienione w załączniku III. Należy ocenić znaczenie, częstotliwość, skalę  i  koszty związane z  zastosowaniem ograniczenia praw do świad­ czeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego na mocy załącznika  III do rozporządze­ nia  (WE) nr  883/2004 w  odniesieniu do państw człon­ kowskich wciąż wymienionych w  tym załączniku cztery lata po rozpoczęciu stosowania tego rozporządzenia. Właściwe jest także ujmowanie niektórych specyficznych kwestii w  innych załącznikach do rozporządzenia  (WE) nr  883/2004, w  zależności od ich przeznaczenia  i  treści, a nie w jego załączniku XI, w celu zapewnienia spójności między załącznikami do tego rozporządzenia. Niektóre wpisy państw członkowskich w załączniku VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (4) są obecnie ob­ jęte niektórymi przepisami ogólnymi rozporządzenia (WE) nr  883/2004. W  konsekwencji kilka wpisów w  załączni­ ku  VI do rozporządzenia  (EWG) nr  1408/71 stało się zbędnych.

(6)

Rozporządzenie  (WE) nr  883/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koor­ dynacji systemów zabezpieczenia społecznego (3) przewiduje, że treść załączników II, X i XI do tego rozpo­ rządzenia ma zostać określona przed dniem rozpoczęcia jego stosowania.

(7)

(2)

Należy dostosować treść załączników I, III, IV, VI, VII, VIII i  IX do rozporządzenia  (WE) nr  883/2004, aby uwzględ­ nić zarówno wymogi państw członkowskich, które przy­ stąpiły do Unii Europejskiej po przyjęciu rozporządzenia, jak  i  ostatnie zmiany w  pozostałych państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 284 POZ 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L284 - 1 z 200930.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.