Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8243) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 42

L 285/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8243)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/799/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

czonych na wywóz do Wspólnoty, który przedłożyły właściwe władze Chin. Należy zatem włączyć jaja i produkty jajeczne do wykazu produktów określonego w części II załącznika do decyzji 2002/994/WE oraz należy odpowiednio zmienić tę decyzję. Zezwolenie na przywóz jaj i produktów jajecznych z Chin do Wspólnoty nie narusza innych środków sani­ tarnych przyjętych ze względu na zdrowie publiczne lub zdrowie zwierząt. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Decyzja Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (2) ma zastosowanie do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub na paszę. Zgodnie z art. 3 wspomnianej decyzji państwa człon­ kowskie mają obowiązek zezwolić na przywóz produktów wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, do których dołączony jest dokument z deklaracją właściwych władz Chin stwierdzający, że każda przesyłka była poddana przed wysyłką testom chemicznym w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Test taki wykonuje się w szczególności w celu wykrycia obecności chloramfeni­ kolu oraz nitrofuranu i jego metabolitów. Decyzją Komisji 2008/772/WE z dnia 1 października 2008 r. zmieniającą decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (3) zmieniono decyzję Komisji 2004/432/WE (4) w celu uwzględnienia planu w zakresie kontroli pozostałości odnośnie do jaj przezna­

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W części II załącznika do decyzji 2002/994/WE dodaje się tiret w brzmieniu: „— jaja i produkty jajeczne”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

24 z 30.1.1998, s. 9. 348 z 21.12.2002, s. 154. 263 z 2.10.2008, s. 20. 154 z 30.4.2004, s. 44.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 43 z 200931.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8347) (1)

 • Dz. U. L285 - 41 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L285 - 40 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Włoch

 • Dz. U. L285 - 36 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Dz. U. L285 - 10 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1)

 • Dz. U. L285 - 7 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L285 - 5 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Malty

 • Dz. U. L285 - 3 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2009/2010

 • Dz. U. L285 - 1 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.