Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8347) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 43

Strona 1 z 3
31.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8347)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/800/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

zatem zostać ujęty we wpisie dotyczącym każdego z tych krajów w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. We wpisie dotyczącym Czarnogóry w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE ujęte są obecnie bydło, owce/kozy, trzoda chlewna, konie i miód. Wykaz ten jest tymczasowy, w oczekiwaniu na dalsze informacje dotyczące pozostałości. Czarnogóra przedłożyła Komisji aktualizowany plan w zakresie kontroli pozostałości odnośnie do bydła, owiec/kóz, trzody chlewnej, drobiu, produktów akwakul­ tury, jaj i miodu. Ocena tego planu oraz dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystar­ czające gwarancje dotyczące planu w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do bydła, owiec/kóz, trzody chlewnej i miodu. Produkty te powinny być nadal ujęte we wpisie dotyczącym Czarnogóry w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE, zaś informacja o tymczasowym charakterze tego wpisu powinna zostać usunięta. Ocena tego planu oraz dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają ponadto wystarczające gwarancje dotyczące planu w zakresie kontroli pozosta­ łości w odniesieniu do drobiu, zwierząt akwakultury i jaj. Produkty te powinny zatem zostać ujęte we wpisie doty­ czącym Czarnogóry w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Aktualizowany plan w zakresie kontroli pozostałości przedłożony Komisji przez Czarnogórę nie obejmuje koni. Należy zatem usunąć odniesienie do koni z wpisu dotyczącego tego kraju trzeciego w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. We wpisie dotyczącym Seszeli w wykazie w załączniku do decyzji 2004/432/WE ujęte są obecnie produkty akwakultury, lecz Seszele nie przedłożyły Komisji planu w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do tych produktów na 2009 r. Należy więc usunąć odniesienie do produktów akwakultury z wpisu dotyczącego Seszeli w wykazie zawartym w załączniku do tej decyzji. Dla zachowania spójności i jasności prawodawstwa wspólnotowego należy wprowadzić pewne niewielkie zmiany w przypisach w załączniku do decyzji 2004/432/WE.

(5)

W dyrektywie 96/23/WE ustanowiono środki monitoro­ wania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Na mocy dyrektywy 96/23/WE ujęcie danego kraju i zachowanie go w wykazach krajów trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i produktów podstawowych pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez kraje trzecie, których to dotyczy, planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do kontro­ lowania grup pozostałości i substancji wymienionych w tym załączniku. Plany te mają być uaktualniane na wniosek Komisji, zwłaszcza gdy niektóre kontrole wskażą na taką konieczność. W decyzji Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (2) zatwierdzono plany w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do wymienionych w wykazie zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego przedłożone przez niektóre kraje trzecie wymienione w załączniku do tej decyzji. Belize, Kamerun i Polinezja Francuska przedłożyły Komisji plany w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do miodu. Ocena tych planów oraz dodat­ kowe informacje otrzymane przez Komisję stanowią wystarczające gwarancje dotyczące planów w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do miodu przedsta­ wionych przez te kraje trzecie. Produkt ten powinien

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 42 z 200931.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8243) (1)

 • Dz. U. L285 - 41 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L285 - 40 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Włoch

 • Dz. U. L285 - 36 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Dz. U. L285 - 10 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1)

 • Dz. U. L285 - 7 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L285 - 5 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Malty

 • Dz. U. L285 - 3 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2009/2010

 • Dz. U. L285 - 1 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.