Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1)

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 1

Strona 1 z 28
31.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16  września 2009  r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

(wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z  procedurą ustanowioną w  art.  251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

promieniowanie UV-B wynikające ze zubożenia warstwy ozonowej nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Jednocześnie większość tych substancji ma wysoki współczynnik globalnego ocieplenia  i  należy do czynników przyczyniających się do wzrostu tempera­ tury na naszej planecie. Dlatego istnieje potrzeba podjęcia dalszych efektywnych środków mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego  i  środowiska przed niekorzystnym wpływem spowodowanym takimi emisjami oraz uniknię­ cie ryzyka dalszego opóźnienia odbudowy warstwy ozonowej. W świetle odpowiedzialności za środowisko oraz wymia­ nę handlową Wspólnota, stosownie do decyzji Rady 88/540/EWG (4), stała się stroną Konwencji wiedeń­ skiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu mon­ trealskiego w  sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (zwanego dalej „Protokołem”). Wiele substancji zubożających warstwę ozonową to gazy cieplarniane, ale nie są one kontrolowane na mocy Ramo­ wej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz proto­ kołu z  Kioto, przy założeniu, że Protokół spowoduje stopniowe wycofanie substancji zubożających warstwę ozonową. Mimo postępów poczynionych w  ramach Pro­ tokołu, nadal należy zakończyć stopniowe wycofywanie substancji zubożających warstwę ozonową w  Unii Euro­ pejskiej  i  na świecie, pamiętając przy tym, że w  chwili obecnej wiele substancji alternatywnych dla substancji zu­ bożających warstwę ozonową ma wysoki współczynnik globalnego ocieplenia. Należy zatem zmniejszyć do mini­ mum i wyeliminować produkcję oraz stosowanie substan­ cji zubożających warstwę ozonową wszędzie tam, gdzie dostępne są osiągalne z  technicznego punktu widzenia alternatywy o  niskim współczynniku globalnego ocieplenia.

Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europej­ skiego  i  Rady z  dnia 29  czerwca  2000  r. w  sprawie sub­ stancji zubożających warstwę ozonową (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze względu na koniecz­ ność dalszych zmian rozporządzenie to powinno zostać przekształcone w celu zachowania jego przejrzystości. Potwierdzono, że utrzymująca się emisja substancji zubo­ żających warstwę ozonową wywołuje znaczące szkody w warstwie ozonowej. Istnieją jasne dowody na zmniejsze­ nie zawartości substancji zubożających warstwę ozonową w  atmosferze  i  obserwuje się pewne wczesne oznaki od­ budowy ozonu w stratosferze. Niemniej jednak odbudowa warstwy ozonowej do poziomu stężeń sprzed 1980 r. nie nastąpi przed połową  XXI wieku. Dlatego zwiększone

(4)

(2)

(1)  Dz.U. C 100 z 30.4.2009, s. 135. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z  dnia 25  marca  2009  r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym)  i  decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. (3)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1.

(4)  Dz.U. L 297 z 31.10.1988, s. 8.

L 286/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10)

31.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L286 - 36 z 200931.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (1)

  • Dz. U. L286 - 31 z 200931.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.