Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 31

Strona 1 z 4
31.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/31

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) NR  1006/2009 z dnia 16  września  2009  r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  808/2004 w  sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

(2007–2013) (4) pomaga zwiększyć konkurencyj­ ność i innowacyjność we Wspólnocie, wspiera rozwój spo­ łeczeństwa opartego na wiedzy  i  zrównoważony rozwój oparty na zrównoważonym wzroście gospodarczym. De­ cyzja ta nakłada na Wspólnotę obowiązek zdobycia solid­ nej bazy analitycznej w wielu obszarach w celu wspierania procesu tworzenia polityki. Program ramowy ustanowio­ ny tą decyzją wspiera działania na rzecz analiz polityki opartych na oficjalnych statystykach. Deklaracja ministerialna w  sprawie e-integracji, przyjęta w dniu 11 czerwca 2006 r. w Rydze, wzywa do stworze­ nia integracyjnego społeczeństwa informacyjnego. Okreś­ la ona ramy kompleksowej polityki e-integracji poprzez poruszenie takich kwestii, jak: starzejące się społeczeń­ stwo, różnice w dostępie do technologii cyfrowych spowo­ dowane czynnikiem geograficznym, dostępność, alfabetyzacja cyfrowa  i  kompetencje cyfrowe, różnorod­ ność kulturowa oraz integracyjne usługi publiczne online. W  deklaracji tej wzywa się Komisję do wsparcia procesu gromadzenia  i  porównywania danych w  Unii Europej­ skiej i poza nią. Wskaźniki do analizy porównawczej rozwoju społeczeń­ stwa informacyjnego, określone w  strategiach politycz­ nych Wspólnoty, takich jak ramy analizy porównawczej  i2010 strategii  i2010  i  ich dalszy rozwój w  ramach strategii lizbońskiej, powinny być oparte na spójnych informacjach statystycznych. Zmiany rozporządzenia  (WE) nr  808/2004 powinny uwzględniać rozporządzenie Parlamentu Europejskie­ go i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. spra­ wie statystyki europejskiej (5). Niniejsze rozporządzenie nie powinno zwiększać obciąże­ nia respondentów  i  krajowych organów statystycznych mierzonego liczbą obowiązkowych zmiennych lub czasem trwania wywiadu, w  zakresie gromadzenia  i  przekazywa­ nia zharmonizowanych statystyk w porównaniu z sytuacją istniejącą przed wejściem w  życie niniejszego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 808/2004. Przeprowadzono konsultacje z  Komitetem ds. Programu Statystycznego ustanowionym decyzją Rady  89/382/EWG, Euratom (6),

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 808/2004 Parlamen­ tu Europejskiego  i  Rady (2) obowiązek corocznego dostarczania statystyk dotyczących społeczeństwa infor­ macyjnego obejmuje pięć lat referencyjnych od wejścia w życie tego rozporządzenia i wygaśnie w 2009 r. Wciąż jednak istnieje na szczeblu wspólnotowym potrzeba co­ rocznego dostarczania spójnych informacji statystycznych dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Rada Europejska podkreśliła w  marcu  2005  r. znaczenie utworzenia w pełni zintegrowanego społeczeństwa infor­ macyjnego na fundamencie powszechnego stosowania technologii informacyjnych  i  komunikacyjnych  (ICT) w  usługach publicznych, małych  i  średnich przedsiębior­ stwach (MŚP) oraz gospodarstwach domowych. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w  marcu  2006  r. pod­ kreślono kluczowe znaczenie efektywniejszego wykorzy­ stania ICT w  przedsiębiorstwach  i  organizacjach administracyjnych oraz wezwano państwa członkowskie do energicznego wdrożenia strategii  i2010.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L286 - 36 z 200931.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (1)

  • Dz. U. L286 - 1 z 200931.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.