Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (1)

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 36

Strona 1 z 5
L 286/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) NR  1007/2009 z dnia 16  września  2009  r. w sprawie handlu produktami z  fok

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Na foki poluje się zarówno na terytorium Wspólnoty, jak  i  poza nim, a  z upolowanych zwierząt otrzymuje się produkty i wyroby, takie jak mięso, olej, tran, narządy, fu­ tra  i  wyrabiane z  nich przedmioty, które obejmują takie zróżnicowane produkty, jak kapsułki Omega-3 oraz odzież zawierającą przetworzone focze skóry i futra. Pro­ dukty te są sprzedawane na różnych rynkach, w  tym na rynku Wspólnoty. Z  uwagi na charakter tych produktów konsumentom trudno jest odróżnić je od podobnych pro­ duktów niepochodzących z  fok, lub też odróżnienie jest dla nich niemożliwe. Polowania na foki stały się przyczyną poważnego zanie­ pokojenia wyrażanego przez ogół społeczeństwa i przed­ stawicieli rządów wrażliwych na kwestię dobrostanu zwierząt z uwagi na ból, nieszczęście, strach i inne formy cierpienia, jakie przynoszą tym zwierzętom najczęściej wy­ konywane czynności zabijania i skórowania. W odpowiedzi na zaniepokojenie obywateli  i  konsumen­ tów, kwestią przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok oraz możliwą obecnością na rynku produktów uzyskanych ze zwierząt zabija­ nych  i  skórowanych w  sposób przynoszący im ból, nie­ szczęście, strach  i  inne formy cierpienia, kilka państw członkowskich już przyjęło, lub ma zamiar przyjąć prze­ pisy regulujące handel produktami z fok poprzez zakaza­ nie ich przywozu  i  produkcji. Jednocześnie w  innych państwach członkowskich handel tymi produktami nie podlega żadnym ograniczeniom. Istnieją zatem różnice pomiędzy krajowymi przepisami re­ gulującymi handel produktami z  fok, ich przywóz, pro­ dukcję  i  wprowadzanie do obrotu. Te różnice wywierają negatywny wpływ na działanie rynku wewnętrznego pro­ duktów zawierających lub mogących zawierać produkty z fok i stanowią barierę w handlu takimi produktami. Istnienie takich różnych przepisów może w jeszcze więk­ szym stopniu zniechęcić konsumentów do kupowania produktów niepochodzących z fok, które mogą być trud­ no rozróżnialne od podobnych towarów pochodzących z  fok lub produktów, które zawierają elementy lub składniki pochodzące z  fok niebędące w  łatwy sposób rozpoznawalne, takie jak futra, kapsułki Omega-3, ole­ je i produkty skórzane. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powin­ ny zatem zharmonizować w całej Wspólnocie zasady od­ noszące się do handlu produktami z  fok, a  tym samym zapobiec zakłóceniom rynku wewnętrznego tych produk­ tów, łącznie z produktami równoważnymi lub zastępowal­ nymi w odniesieniu do produktów z fok.

Foki są wrażliwymi stworzeniami zdolnymi do odczuwa­ nia bólu, nieszczęścia, strachu  i  innych form cierpienia. W oświadczeniu w sprawie wprowadzenia w Unii Europej­ skiej zakazu na wyroby otrzymywane z  fok (3) Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o  niezwłoczne opraco­ wanie projektu rozporządzenia zakazującego przywozu, wywozu i sprzedaży wszelkich produktów wytwarzanych z  fok grenlandzkich  i  kapturowych. W  rezolucji z  dnia 12  października  2006  r. w  sprawie Wspólnotowego pla­ nu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (4) Parlament Europejski wezwał Komisję do zaproponowania całkowitego zakazu przywozu pro­ duktów z fok.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 286 POZ 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L286 - 31 z 200931.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1006/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (1)

  • Dz. U. L286 - 1 z 200931.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.