Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

Data ogłoszenia:2009-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 10

Strona 1 z 8
L 288/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2009

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

co najmniej 5,8 mln ludzi, co stanowi 3,1 % ogółu osób czynnych zawodowo w 25 państwach UE.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 150 ust. 4 i art. 157 ust. 3,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (3), a także mając na uwadze, co następuje: Sektor audiowizualny przyczynia się do osiągnięcia celów agendy lizbońskiej, a mianowicie do zwiększenia konku­ rencyjności, umiejętności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy. W ramach agendy lizbońskiej sektor ten odgrywa znaczącą rolę w kontekście inicjatywy i2010, scalającej politykę Unii Europejskiej w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów.

(6) (2)

Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego opiera się na art. 151 Traktatu, który stanowi, że Wspólnota i państwa członkowskie sprzyjają współpracy z krajami trzecimi i z kompetentnymi organizacjami międzynaro­ dowymi w dziedzinie kultury oraz że Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorod­ ności jej kultur.

(5)

(1)

W rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącej euro­ pejskiego planu działań na rzecz kultury (4) Rada uznała, że kultura jest istotnym elementem stosunków między­ narodowych, i podkreśliła, że należy zwiększać jej rolę w stosunkach zewnętrznych UE i w polityce rozwojowej. Parlament Europejski w rezolucji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji także podkreślił, odnosząc się do konwencji Unesco w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, że ważne jest, by włączać wymiar kulturowy do wszystkich polityk i programów, w tym do polityki zewnętrznej i polityki rozwojowej.

Parlament Europejski stale podkreśla, że sektor audiowi­ zualny wnosi znaczący wkład w gospodarkę europejską opartą na kreatywności i wiedzy oraz odgrywa główną rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i pluralizmu, a ponadto jest ważną platformą swobody wypowiedzi. Sektor kultury i środowisko twórcze wnoszą duży wkład w europejską gospodarkę kulturalną, przy czym w branżach twórczych w 2004 r. zatrudnionych było

(7)

W dniu 21 listopada 2008 r. Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani w Radzie przyjęli konkluzje w sprawie propagowania różnorodności kultu­ rowej i dialogu międzykulturowego w stosunkach zewnętrznych Unii i jej państw członkowskich (5).

(3)

(1) Opinia z dnia 25 marca 2009 r. (Dz.U. C 228 z 22.9.2009, s. 100). (2) Opinia z dnia 21 kwietnia 2009 r. (Dz.U. C 200 z 25.8.2009, s. 51). (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r.

Komunikat Komisji „Europa w świecie” z dnia 8 czerwca 2006 r. wskazuje na nierozerwalny związek między wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE, a także podkreśla, że Europa ma potencjał, by skorzystać z nowych możli­ wości, jakie dają wschodzące rynki i globalizacja, ponieważ jej społeczeństwo jest otwarte na nowych ludzi, pomysły i technologie.

(4) Dz.U. C 287 z 29.11.2007, s. 1. (5) Dz.U. C 320 z 16.12.2008, s. 10.

4.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/11

(8)

Unia Europejska odegrała ważną rolę w procesie przyj­ mowania konwencji Unesco w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 26 z 20094.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu obniżenia odsetek w ramach grupy (program „groepsrentebox”), który Niderlandy zamierzają wprowadzić w życie (C 4/07 (ex N 465/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4511) (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Grecji

 • Dz. U. L288 - 24 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L288 - 23 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie podpisania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L288 - 22 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L288 - 18 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L288 - 7 z 20094.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/135/WE z dnia 3 listopada 2009 r. zezwalająca na tymczasowe odstępstwa od niektórych kryteriów kwalifikujących dla dawców krwi pełnej i składników krwi przedstawionych w załączniku III do dyrektywy 2004/33/WE w kontekście ryzyka niedoboru spowodowanego pandemią grypy A(H1N1) (1)

 • Dz. U. L288 - 5 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L288 - 3 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1038/2009 z dnia 19 października 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.