Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

Data ogłoszenia:2009-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 18

Strona 1 z 2
L 288/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 9 października 2009 r. w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską (2009/804/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w prawa i obowiązki wypływające z tych umów między­ narodowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 3 zdanie pierwsze,


(3)

Od momentu wygaśnięcia Traktatu EWWiS utrzymanie szczególnego systemu przepisów w odniesieniu do produktów węgla i stali nie znajduje uzasadnienia.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Uchylenie umów między EWWiS a Konfederacją Szwaj­ carską stanowi jeden ze środków zmierzających do poprawy legislacji,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Na mocy art. 97 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) Traktat ten wygasł w dniu 23 lipca 2002 r.

Artykuł 1 Za zgodną wolą stron tracą moc następujące umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską:

(2)

Zgodnie z decyzją 2002/595/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich zgroma­ dzonych w Radzie (1) prawa i obowiązki wypływające z umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS z krajami trzecimi przeszły na Wspólnotę Europejską. Na mocy decyzji 2002/596/WE (2) Wspólnota wstąpiła

1) Umowa z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie konsultacji między Wysoką Władzą Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską (3);

(1) Decyzja 2002/595/WE przedstawicieli rządów państw członkow­ skich zebranych w Radzie z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie skutków wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Węgla i Stali (EWWiS) wobec umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS (Dz.U. L 194 z 23.7.2002, s. 35). (2) Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie skutków wygaś­ nięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wobec umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS (Dz.U. L 194 z 23.7.2002, s. 36).

2) Umowa z dnia 22 lipca 1972 r. między państwami człon­ kowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską (4);

(3) Dz.U. 7 z 21.2.1957, s. 85. (4) Dz.U. L 350 z 19.12.1973, s. 13.

4.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/19

3) Umowa dodatkowa z dnia 22 lipca 1972 r. w sprawie obowiązywania w odniesieniu do Księstwa Liechtensteinu umowy między państwami członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską (1); i wszystkie inne umowy i protokoły uzupełniające i dodatkowe z nimi związane. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Komisję do udzielenia odpowiedzi na notę werbalną wystosowaną dnia 10 listopada 2004 r. przez Misję Dyplomatyczną Szwajcarii przy Wspólnotach Europejskich w drodze noty werbalnej, której treść określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2009 r. W imieniu Rady

Å. TORSTENSSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 350 z 19.12.1973, s. 29.

L 288/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2009

ZAŁĄCZNIK NOTA WERBALNA Komisja Wspólnot Europejskich przesyła wyrazy szacunku Misji Dyplomatycznej Szwajcarii przy Wspólnotach Europej­ skich i pragnie potwierdzić odbiór noty z dnia 10 listopada 2004 r. dotyczącej uchylenia umów zawartych między Konfederacją Szwajcarską a Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, w brzmieniu: „Misja Dyplomatyczna Szwajcarii przy Wspólnotach Europejskich przesyła wyrazy szacunku Komisji Wspólnot Europej­ skich i odnosząc się do umowy w sprawie konsultacji z dnia 7 maja 1956 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 26 z 20094.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu obniżenia odsetek w ramach grupy (program „groepsrentebox”), który Niderlandy zamierzają wprowadzić w życie (C 4/07 (ex N 465/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4511) (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Grecji

 • Dz. U. L288 - 24 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L288 - 23 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie podpisania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L288 - 22 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L288 - 10 z 20094.11.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

 • Dz. U. L288 - 7 z 20094.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/135/WE z dnia 3 listopada 2009 r. zezwalająca na tymczasowe odstępstwa od niektórych kryteriów kwalifikujących dla dawców krwi pełnej i składników krwi przedstawionych w załączniku III do dyrektywy 2004/33/WE w kontekście ryzyka niedoboru spowodowanego pandemią grypy A(H1N1) (1)

 • Dz. U. L288 - 5 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L288 - 3 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1038/2009 z dnia 19 października 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.