Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie podpisania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską

Data ogłoszenia:2009-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 23

4.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/23

DECYZJA RADY z dnia 19 października 2009 r. w sprawie podpisania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską (2009/806/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 26 stycznia 2009 r. na konferencji założyciel­ skiej w Bonn siedemdziesiąt pięć krajów, w tym dwadzie­ ścia państw członkowskich UE podpisało statut Między­ narodowej Agencji Energii Odnawialnej (1) („statut”). Zgodnie ze statutem celem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej („IRENA”) jest „promowanie powszechnego i intensywniejszego wprowadzania, jak również zrównoważonego wykorzystywania wszystkich form energii odnawialnej – przy uwzględnieniu krajo­ wych i wewnętrznych priorytetów i korzyści płynących z połączenia stosowania środków dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej – oraz promo­ wanie wpływu stosowania energii odnawialnej na: ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie presji na zasoby naturalne i ograniczenie wylesiania, a zwłaszcza wylesiania obszarów tropikalnych, pustyn­ nienia i utraty różnorodności biologicznej; ochronę klimatu; wzrost gospodarczy i spójność społeczną, w tym ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój; dostęp do dostaw energii i bezpieczeństwo dostaw energii; rozwój regionalny i odpowiedzialność międzypo­ koleniową”. Zarówno Wspólnota Europejska, jak i jej państwa człon­ kowskie posiadają uprawnienia w obszarach objętych statutem. Niektóre przepisy statutu mogłyby mieć wpływ na ustalenia przewidziane w aktach wspólnoto­ wych przyjętych w dziedzinach środowiska i energii. W związku z tym, że statut wchodzi w życie dopiero trzydziestego dnia po złożeniu dwudziestego piątego dokumentu ratyfikacyjnego oraz że jest otwarty do

(2)

podpisu do tego czasu, powinien on zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej zgodnie z jego art. XIX A. Na konferencji założycielskiej IRENA w dniu 26 stycznia 2009 r. ustanowiono komisję przy­ gotowawczą ds. IRENA (2). Zgodnie z pkt 3 Rezolucji w sprawie ustanowienia komisji przygotowawczej ds. IRENA, przyjętej przez konferencję ustanawiającą IRENA, w skład komisji przygotowawczej wchodzi jeden przed­ stawiciel każdego z sygnatariuszy statutu. Komisja przy­ gotowawcza ds. IRENA ma na celu zapewnienie szyb­ kiego i skutecznego ustanowienia IRENA, w tym poprzez ustanowienie tymczasowego programu prac i budżetu. Uznaje się, że korzystne jest pełne uczestnictwo w działaniach IRENA od momentu podpisania statutu. Wspólnota powinna być zatem reprezentowana w komisji przygotowawczej ds. IRENA oraz uczestniczyć w jej działaniach od momentu podpisania statutu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady Europejskiej do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-nych) do podpi­ sania w imieniu Wspólnoty Europejskiej statutu Międzynaro­ dowej Agencji Energii Odnawialnej ustanowionej w dniu 26 stycznia 2009 r. w Bonn. Artykuł 2 Po podpisaniu statutu Wspólnota będzie reprezentowana w komisji przygotowawczej ds. IRENA utworzonej przez konfe­ rencję ustanawiającą IRENA.

(3)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

(4)

Przewodniczący

(1) Deklaracja konferencji dotycząca wersji autentycznych statutu stanowi integralną część statutu.

(2) IRENA/FC/res.1: „Rezolucja w sprawie ustanowienia komisji przygo­ towawczej ds. IRENA”, 26 stycznia 2009 r., Bonn.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 26 z 20094.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu obniżenia odsetek w ramach grupy (program „groepsrentebox”), który Niderlandy zamierzają wprowadzić w życie (C 4/07 (ex N 465/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4511) (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Grecji

 • Dz. U. L288 - 24 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L288 - 22 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L288 - 18 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L288 - 10 z 20094.11.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

 • Dz. U. L288 - 7 z 20094.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/135/WE z dnia 3 listopada 2009 r. zezwalająca na tymczasowe odstępstwa od niektórych kryteriów kwalifikujących dla dawców krwi pełnej i składników krwi przedstawionych w załączniku III do dyrektywy 2004/33/WE w kontekście ryzyka niedoboru spowodowanego pandemią grypy A(H1N1) (1)

 • Dz. U. L288 - 5 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L288 - 3 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1038/2009 z dnia 19 października 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.