Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 1

Strona 1 z 36
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Postępowanie wszczęto dnia 9 listopada 2007 r., publi­ kując zawiadomienie o wszczęciu postępowania (2) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9,

2. Niewprowadzanie środków tymczasowych

(4)

Uwzględniając potrzebę dalszego zbadania niektórych aspektów dochodzenia, zdecydowano o jego kontynuacji bez wprowadzenia środków tymczasowych na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali z ChRL.

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 4 sierpnia 2008 r. wszystkim zainteresowanym stronom dostarczono dokument informacyjny zawiera­ jący szczegółowe dane dotyczące wstępnych ustaleń dochodzenia na danym etapie dochodzenia („dokument informacyjny”) oraz zaproszono strony do przedsta­ wiania uwag na temat wymienionych ustaleń.

A. PROCEDURA

1. Wszczęcie postępowania

(1)

(6)

W dniu 26 września 2007 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędą­ cych członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) przez Europejski Instytut Przemysłowych Elementów Złącznych (EIFI, „skarżący”) w imieniu produ­ centów reprezentujących znaczną część, w tym wypadku ponad 25 %, ogólnej wspólnotowej produkcji niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali.

Następnie kontynuowano dochodzenie z uwzględnieniem między innymi aspektów interesu Wspólnoty oraz prze­ prowadzonej szczegółowej analizy zakresu produktu/po­ równywalności produktu, ponieważ zostały one zakwes­ tionowane przez różne zainteresowane strony.

3. Strony zainteresowane postępowaniem

(7)

(2)

Wspomniana skarga zawierała dowody wskazujące na dumpingowy przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

O wszczęciu postępowania oficjalnie powiadomiono skarżących producentów wspólnotowych, innych produ­ centów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, użytkowników, zainteresowane stowarzy­ szenia oraz przedstawicieli rządu ChRL. Zaintereso­ wanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2) Dz.U. C 267 z 9.11.2007, s. 31.

L 29/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

(8)

Szereg zainteresowanych stron przedstawiło swoje uwagi na piśmie, zwłaszcza uwagi dotyczące wyboru kraju analogicznego, różnic w rodzaju i jakości pomiędzy chiń­ skimi elementami złącznymi a elementami produkowa­ nymi i sprzedawanymi przez producentów wspólnoto­ wych, stanowiska skarżących oraz szkody i aspektów interesu Wspólnoty. Ponadto wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłu­ chane, uzyskały taką możliwość.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 58 z 200931.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (  Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 229)

 • Dz. U. L29 - 55 z 200931.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 53 z 200931.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148) (1)

 • Dz. U. L29 - 51 z 200931.1.2009

  Zmiany praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L29 - 45 z 200931.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L29 - 41 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L29 - 38 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L29 - 36 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.