Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 45

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (1)

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 45

Strona 1 z 3
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/45

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odno­ szących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchy­ lającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej art. 9 ust. 3,

Zharmonizowana kategoryzacja naruszeń jest również pożądana, aby zapewnić wspólną podstawę dla systemów oceny ryzyka, które muszą zostać wprowadzone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE. Dzięki tym zharmonizowanym kategoriom ułatwione będzie kwalifikowanie naruszeń popełnianych przez kierowcę lub przedsiębiorstwo w państwie człon­ kowskim innym niż państwo członkowskie prowadzenia działalności.

(5)

Co do zasady, kategoryzacja naruszeń powinna zależeć od ich wagi oraz ewentualnych skutków dla bezpieczeń­ stwa ruchu drogowego, a także od możliwości kontrolo­ wania przestrzegania przepisów przez kierowcę i przedsiębiorstwo.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE zawiera wstępny wykaz naruszeń rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchy­ lającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (2), a także rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (3).

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej dyrektywy.

(2)

Artykuł 9 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE przewiduje możliwość dostosowania wspomnianego załącznika w celu ustalenia wytycznych dotyczących ogólnego zakresu naruszeń z podziałem na kategorie. Najpoważ­ niejsze naruszenia to te, które stwarzają poważne ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi prze­ pisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Przedstawienie dalszych wytycznych dotyczących katego­ ryzacji naruszeń jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pewności prawnej przedsiębiorstwom oraz uczciwszej konkurencji między nimi.

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35. (2) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

L 29/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 58 z 200931.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (  Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 229)

 • Dz. U. L29 - 55 z 200931.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 53 z 200931.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148) (1)

 • Dz. U. L29 - 51 z 200931.1.2009

  Zmiany praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L29 - 41 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L29 - 38 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L29 - 36 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L29 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.