Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 51

Tytuł:

Zmiany praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 51

Strona 1 z 2
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/51

REGULAMINY

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

ZMIANY PRAKTYCZNYCH INSTRUKCJI odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2) Punkty 49–51 otrzymują następujące brzmienie:

uwzględniając art. 125a regulaminu, uznawszy, że: w celu zapewnienia jak największej przydatności rozpraw Trybunał postanowił wprowadzić pewne zmiany w zakresie ich organizacji i przebiegu;


(1)

„49. W wezwaniu na rozprawę informuje się strony o ewentualnych środkach organizacji rozprawy przyję­ tych przez Trybunał. Środki te mogą polegać w szczególności na wezwaniu stron do udzielenia w toku rozprawy odpowiedzi na określone pytania, do zajęcia stanowiska w konkretnych kwestiach w jej trakcie lub do skoncentrowania ich wystąpień na nie­ których aspektach lub szczególnych problemach sprawy lub na wezwaniu stron prezentujących to samo stanowisko do uzgodnienia do celów rozprawy ich wystąpień.

(2)

zmiany te polegają, po pierwsze, na usankcjonowaniu istniejącej praktyki polegającej w szczególności na zwra­ caniu się do stron wezwanych na rozprawę o udzielenie odpowiedzi na określone pytania, o zajęcie stanowiska w konkretnych kwestiach w trakcie ich wystąpień lub o skoncentrowanie ich na niektórych aspektach sprawy, które wydają się szczególnie istotne dla przyszłego rozstrzygnięcia Trybunału,

Przed rozpoczęciem rozprawy pełnomocnicy, adwokaci lub radcowie prawni są wzywani na krótkie spotkanie ze składem orzekającym w celu omówienia organizacji rozprawy. Sędzia sprawozdawca i rzecznik generalny mogą przy tej okazji sprecyzować kwestie, które nale­ żałoby szczególnie rozwinąć podczas wystąpień.

(3)

po drugie, celem zmian jest przyznanie w toku rozprawy większej ilości czasu i większego znaczenia wymianom pytań i odpowiedzi między członkami Trybunału a osobami przed nim występującymi, skutkiem czego sama długość wystąpień może zostać ograniczona do dwudziestu minut na stronę w odniesieniu do rozpraw przed pełnym składem Trybunału, wielką izbą i izbą złożoną z pięciu sędziów, i do piętnastu minut w odniesieniu do rozpraw przed izbą złożoną z trzech sędziów;

50. Rozprawa obejmuje co do zasady trzy części: wystą­ pienia stron, pytania zadawane przez członków Trybu­ nału i repliki.

(4)

w konsekwencji należy dostosować praktyczne instrukcje i uaktualnić niektóre adresy poczty elektronicznej w nich wskazane;

Zważywszy, że Trybunał zapoznał się wcześniej z dokumentami przedłożonymi na etapie procedury pisemnej, wystąpienia stron mają na celu wyjaśnienie lub pogłębienie kwestii uznanych przez przedstawiciela strony za szczególnie istotne dla przyszłego rozstrzyg­ nięcia Trybunału. W wystąpieniu należy unikać powta­ rzania tego, co zostało już przedstawione w ramach procedury pisemnej. Przypomnienie ram faktycznych i prawnych sporu jest co do zasady zbyteczne.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY PRAKTYCZNYCH INSTRUKCJI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2004 R. (1):

Zaleca się rozpoczęcie wystąpienia od przedstawienia planu, zgodnie z którym będzie ono prowadzone.

1) W pkt 1 tiret drugie adres „ecj.registry@curia.eu.int” zastępuje się adresem „ecj.registry@curia.europa.eu”.

(1) Dz.U. L 361 z 8.12.2004 r., s. 15.

W ramach wystąpień należy udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania zadane przez Trybunał z wyprzedzeniem w celu uzyskania na nie odpowiedzi w toku rozprawy.

L 29/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

Jeżeli Trybunał zwrócił się do uczestników rozprawy o skoncentrowanie się w ich wystąpieniach na określo­ nych kwestiach, przedstawiciele stron mogą poruszyć inne aspekty sprawy wyłącznie wówczas, gdy uznają, że mają one szczególne znaczenie dla przyszłego rozstrzygnięcia Trybunału.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 58 z 200931.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (  Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 229)

 • Dz. U. L29 - 55 z 200931.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 53 z 200931.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148) (1)

 • Dz. U. L29 - 45 z 200931.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L29 - 41 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L29 - 38 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L29 - 36 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L29 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.