Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 55

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/55

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA NR 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2 (2009/84/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (4)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 Protokołu nr 2 do wymienionej umowy, a także mając na uwadze, co następuje:


Ze względu na spodziewaną dalszą niestabilność rynków strony będą wzajemnie przekazywać sobie informacje dotyczące cen krajowych co dwa miesiące, a w przy­ padku wystąpienia znaczących różnic może nastąpić zmiana niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tabela III i tabela IV lit. b) Protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(1)

W celu realizacji postanowień Protokołu nr 2 do umowy Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla umawiających się stron. Na rynkach wewnętrznych umawiających się stron zmie­ niły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen. Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) Proto­ kołu nr 2.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Alan SEATTER

(3)

Przewodniczący

L 29/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne w WE i w Szwajcarii

Artykuł 4 ust. 1 stosowany po stronie Szwajcarii Różnica między ceną referencyjną w Szwajcarii i w WE CHF za 100 kg netto Artykuł 3 ust. 3 stosowany po stronie WE Różnica między ceną referencyjną w Szwajcarii i w WE EUR za 100 kg netto

Surowiec rolny

Krajowa cena referen­ cyjna w Szwajcarii CHF za 100 kg netto

Krajowa cena referen­ cyjna w WE CHF za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja (1)

59,11 52,93 53,63 27,21 23,31 111,26 678,50 555,19 1 005,04 — 212,80 42,00 381,00

25,74 51,73 21,70 27,21 23,31 46,02 386,70 321,37 397,76 — 174,80 23,80 160,00

33,35 1,20 31,95 — — 65,25 291,80 233,80 607,30 — 38,00 18,20 221,00

0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00

Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny (2)

(1) Uzyskano na podstawie cen ciekłych jaj ptasich, niebędących w skorupkach, pomnożonych przez współczynnik 0,85. (2) Ceny dla tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.”

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/57

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

Artykuł 3 ust. 2 stosowany po stronie Szwajcarii Stosowana kwota podstawowa CHF za 100 kg netto

Surowiec rolny

Artykuł 4 ust. 2 stosowany po stronie WE Stosowana kwota podstawowa EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny

28,00 1,00 27,00 — — 55,00 248,00 199,00 516,00 — 32,00 15,00 188,00

0,00 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 58 z 200931.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (  Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 229)

 • Dz. U. L29 - 53 z 200931.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148) (1)

 • Dz. U. L29 - 51 z 200931.1.2009

  Zmiany praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L29 - 45 z 200931.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L29 - 41 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L29 - 38 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L29 - 36 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L29 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.