Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 290 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1047/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2009-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 290 POZ 1

Strona 1 z 2
6.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1047/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wych w odniesieniu do mięsa drobiowego na przetwory i produkty z mięsa drobiowego. Podobnie zakresem stosowania norm handlowych należy również objąć mięso drobiowe w solance, objęte kodem CN 0210 99 39. Doświadczenie pokazuje, że w niektórych przypadkach przetwory ze świeżego mięsa drobiowego mogą z łatwością zastąpić świeże mięso drobiowe, gdy są oferowane w sprzedaży konsumentom. Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń konkurencji w odniesieniu do świeżego mięsa drobiowego i przetworów ze świeżego mięsa drobiowego, zasadę leżącą u podstaw definicji mięsa drobiowego należy rozszerzyć, obejmując nią prze­ twory ze świeżego mięsa drobiowego. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, odnoszącymi się do oznakowania środków spożywczych, oznakowanie oraz stosowane metody nie mogą wprowadzać kupują­ cego w błąd, w szczególności w odniesieniu do cech środka spożywczego, a zwłaszcza jego rodzaju, tożsa­ mości, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub pochodzenia, albo metod wytwarzania lub produkcji. Mięso drobiowe, które zostało poddane mrożeniu lub głębokiemu mrożeniu, musi być sprzedawane w takiej postaci lub być wykorzystywane do przetworów wpro­ wadzanych do obrotu w postaci mrożonej lub głęboko mrożonej, lub też do produktów mięsnych. Ze względu na fakt, że przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 podział klasy A na klasę A1 i A2 oraz podział mrożonego mięsa drobiowego na kategorie wagowe nie są powszechnie stosowane w praktyce, a zatem są zbędne, przepisy te należy uchylić w celu uproszczenia przepisów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1234/2007,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organi­ zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty­ czące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (2) ustanawia niektóre normy handlowe odnoszące się do mięsa drobiowego. Artykuł 116 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 prze­ widuje, że produkty sektora drobiu mają być wprowa­ dzane do obrotu zgodnie z przepisami załącznika XIV do tego rozporządzenia. Aby przyczynić się do poprawy jakości mięsa drobio­ wego i informacji z nim związanych, a w konsekwencji ułatwić sprzedaż tego mięsa, opracowane zostały normy handlowe. W szczególności w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1906/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (3) wprowadzono ze skutkiem od dnia 1 lipca 1991 r. definicję świeżego mięsa drobiowego, która jest bardziej precyzyjna niż w przepisach dotyczących bezpie­ czeństwa żywności. Doświadczenie pokazuje, że istnieje potrzeba potwierdzenia rygorystycznej zasady stano­ wiącej podstawę tej definicji i wyrażenia jej w jeszcze bardziej wyraźny sposób. Z uwagi na fakt, że mięso drobiowe spożywane jest coraz częściej w formie przetworów i produktów mięs­ nych, należy rozszerzyć zakres stosowania norm handlo­

(7)

(2)

(3)

(8)

(9)

(4)

(1) Opinia z dnia 5 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 290 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 75 z 20096.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L290 - 72 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 71 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L290 - 70 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L290 - 66 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L290 - 64 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

 • Dz. U. L290 - 62 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Černá Hora (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 61 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L290 - 59 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Makói vöröshagyma lub Makói hagyma (ChNP))

 • Dz. U. L290 - 56 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L290 - 7 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, acetamipridu, chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, tlenku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopikolidu, indoksakarbu, joksynilu, mepanipirymu, protiokonazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L290 - 5 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 4 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1048/2009 z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 733/2008 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.