Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 290 POZ 64

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2009-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 290 POZ 64

Strona 1 z 2
L 290/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1055/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

wejścia w życie, wnioski o pozwolenia na wywóz można składać od daty rozpoczęcia stosowania wymienionego rozporządzenia. W art. 7b ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 określa się, iż wnioskodawca może złożyć tygodniowo tylko jeden wniosek o pozwolenie na wywóz. Ilość, której dotyczy wniosek, w odniesieniu do każdego pozwolenia, nie może przekroczyć 20 000 ton w przypadku cukru i 5 000 ton w przypadku izoglu­ kozy. Praktyka wskazuje, iż maksymalny tygodniowy limit ustalony dla cukru jest niewystarczający, należy go zatem zwiększyć. Zgodnie z art. 8a rozporządzenia (WE) nr 951/2006 pozwolenia na wywóz pozakwotowego cukru lub poza­ kwotowej izoglukozy są ważne od rzeczywistej daty ich wydania do dnia 30 września roku gospodarczego, w odniesieniu do którego zostały wydane. Producentom, którzy składają wnioski o pozwolenia na wywóz pod koniec roku gospodarczego, należy zapewnić wystarcza­ jący okres czasu potrzebny do dokonania wywozu produkcji. Należy zatem zmienić okres ważności pozwoleń na wywóz i ustalić, że okres taki upływa z końcem piątego miesiąca następującego po dacie ich wydania. Uwzględniając, że niniejsze nowe przepisy publikuje się po rozpoczęciu roku gospodarczego 2009/2010, należy określić specjalne przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz wydawanych w trakcie tego roku gospodarczego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 (2) określa szczegółowe zasady wywozu pozakwotowego w sektorze cukru. W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym ze Wspólnoty możliwości dostaw pozakwotowego cukru lub izoglukozy na ich rynki eksportowe przez cały rok gospodarczy należy wyjaśnić, iż cukier lub izoglukoza wytwarzane w ramach kwoty mogą być tymczasowo sprzedawane jako produkcja pozakwotowa, jeżeli jest to konieczne w związku z sytuacją na rynku. Taki mecha­ nizm równoważności należy również stosować, w przypadku gdy producenci kwotowego i pozakwotowego cukru lub kwotowej i pozakwotowej izoglukozy mają siedzibę w różnych państwach człon­ kowskich. W celu zagwarantowania pewności prawa i równego traktowania podmiotów gospodarczych w każdym państwie członkowskim należy wyjaśnić, że produkcja pozakwotowego cukru lub pozakwotowej izoglukozy, których wywóz nastąpił w ramach limitu ilościowego ustalonego dla danego roku gospodarczego, nie musi mieć miejsca w trakcie tego samego roku gospodarczego. W art. 7b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 okre­ ślono, iż wnioski o pozwolenie na wywóz składa się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, począwszy od daty wejścia w życie rozporządzenia ustalającego limit ilościowy na mocy art. 12 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (3) (zastąpionego przez art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007), aż do czasu zawieszenia wydawania pozwoleń zgodnie z art. 7e rozporządzenia (WE) nr 951/2006. Należy wyjaśnić, iż w przypadku gdy rozporządzenie ustalające limit ilościowy stosuje się od daty innej niż data jego

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w rozdziale IIa dodaje się następujące art. 4d i 4e: „Artykuł 4d Równoważność Cukier lub izoglukoza produkowane w ramach kwoty mogą być wykorzystywane jako ekwiwalent produkcji pozakwo­ towej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 290 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 75 z 20096.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L290 - 72 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L290 - 71 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L290 - 70 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L290 - 66 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L290 - 62 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Černá Hora (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 61 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L290 - 59 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Makói vöröshagyma lub Makói hagyma (ChNP))

 • Dz. U. L290 - 56 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L290 - 7 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, acetamipridu, chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, tlenku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopikolidu, indoksakarbu, joksynilu, mepanipirymu, protiokonazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L290 - 5 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 4 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1048/2009 z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 733/2008 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

 • Dz. U. L290 - 1 z 20096.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1047/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.