Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 7

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/33

14 Kierownicy do spraw usług hotelowych, handlu detalicznego i innych usług 141 Kierownicy hoteli i restauracji 1411 Kierownicy hoteli 1412 Kierownicy restauracji 142 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 1420 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 143 Kierownicy do spraw pozostałych typów usług 1431 Kierownicy ośrodków sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych 1439 Kierownicy do spraw usług gdzie indziej niesklasyfikowani 2 Specjaliści 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 211 Fizycy, chemicy i pokrewni 2111 Fizycy i astronomowie 2112 Meteorolodzy 2113 Chemicy 2114 Geolodzy i geofizycy 212 Matematycy, aktuariusze i statystycy 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 213 Specjaliści nauk przyrodniczych 2131 Biolodzy, botanicy, zoolodzy i specjaliści nauk pokrewnych 2132 Doradcy w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 214 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 2142 Inżynierowie budownictwa 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2144 Inżynierowie mechanicy 2145 Inżynierowie chemicy 2146 Inżynierowie górnicy, metalurdzy i inżynierowie w dziedzinach pokrewnych 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 215 Inżynierowie elektrotechnologii 2151 Inżynierowie elektrycy 2152 Inżynierowie elektronicy 2153 Inżynierowie telekomunikacji 216 Architekci, planiści, geodeci i projektanci 2161 Architekci budowlani 2162 Architekci krajobrazu 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i projektanci mody 2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego 2165 Kartografowie i geodeci 2166 Projektanci grafiki i multimediów


L 292/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

22 Specjaliści ochrony zdrowia 221 Lekarze 2211 Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2212 Lekarze specjaliści 222 Pielęgniarki i położne 2221 Pielęgniarki specjalistki 2222 Położne specjalistki 223 Specjaliści medycyny tradycyjnej i komplementarnej 2230 Specjaliści medycyny tradycyjnej i komplementarnej 224 Ratownicy medyczni 2240 Ratownicy medyczni 225 Lekarze weterynarii 2250 Lekarze weterynarii 226 Inni specjaliści ochrony zdrowia 2261 Lekarze dentyści specjaliści 2262 Farmaceuci 2263 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i środowiska 2264 Fizjoterapeuci 2265 Dietetycy i żywieniowcy 2266 Audiofonolodzy i logopedzi 2267 Optometryści 2269 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 23 Specjaliści szkolnictwa 231 Nauczyciele akademiccy 2310 Nauczyciele akademiccy 232 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 233 Nauczyciele szkół średnich 2330 Nauczyciele szkół średnich 234 Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 2342 Nauczyciele przedszkoli 235 Inni specjaliści szkolnictwa 2351 Specjaliści metod nauczania 2352 Nauczyciele pracujący z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2353 Lektorzy języków obcych 2354 Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 2356 Instruktorzy technologii informatycznych 2359 Specjaliści szkolnictwa gdzie indziej niesklasyfikowani

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/35

24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 241 Specjaliści do spraw finansów 2411 Księgowi 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 2413 Analitycy finansowi 242 Specjaliści do spraw administracyjnych 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 2424 Specjaliści do spraw szkoleń i rozwoju kadr 243 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 2432 Specjaliści do spraw public relations 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży produktów technicznych i medycznych (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 2434 Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 251 Analitycy systemowi i programiści 2511 Analitycy systemów komputerowych 2512 Programiści 2513 Projektanci stron internetowych i multimediów 2514 Programiści aplikacji 2519 Programiści i analitycy oprogramowania i aplikacji gdzie indziej niesklasyfikowani 252 Specjaliści do spraw baz danych i sieci 2521 Projektanci i administratorzy baz danych 2522 Administratorzy systemów 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci gdzie indziej niesklasyfikowani 26 Prawnicy, specjaliści nauk społecznych i specjaliści w dziedzinie kultury 261 Prawnicy 2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 2612 Sędziowie 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 262 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 2621 Archiwiści i muzealnicy 2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 263 Specjaliści nauk społecznych i w dziedzinie religii 2631 Ekonomiści 2632 Socjolodzy, antropolodzy i specjaliści w dziedzinach pokrewnych 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 2634 Psycholodzy 2635 Specjaliści pracy socjalnej i doradztwa socjalnego 2636 Specjaliści z zakresu działalności religijnej

L 292/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 48 z 200910.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (  Dz.U. L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L292 - 5 z 200910.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów

 • Dz. U. L292 - 3 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L292 - 1 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.