Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 3

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 3

Strona 3 z 7

264 Literaci, dziennikarze i lingwiści 2641 Literaci i pisarze 2642 Dziennikarze 2643 Filolodzy i tłumacze 265 Twórcy i artyści sceniczni 2651 Artyści sztuk wizualnych 2652 Muzycy, śpiewacy i kompozytorzy 2653 Tancerze i choreografowie 2654 Reżyserzy i producenci filmowi, teatralni i pokrewni 2655 Aktorzy 2656 Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni 2659 Twórcy i artyści sceniczni gdzie indziej niesklasyfikowani

3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 311 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3111 Technicy nauk chemicznych i fizycznych 3112 Technicy budownictwa 3113 Technicy elektrycy 3114 Technicy elektronicy 3115 Technicy mechanicy 3116 Technicy technologii chemicznej 3117 Technicy górnictwa i metalurgii 3118 Kreślarze 3119 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 312 Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie 3121 Mistrzowie produkcji w górnictwie 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie 313 Technicy kontroli procesów przemysłowych 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów i uzdatniania wody 3133 Kontrolerzy urządzeń w procesach chemicznych 3134 Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu 3135 Kontrolerzy procesów metalurgicznych 3139 Technicy kontroli procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i pokrewni 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 3142 Technicy rolnicy 3143 Technicy leśnicy


10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/37

315 Kontrolerzy i technicy w transporcie morskim, w żegludze śródlądowej i lotnictwie 3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi 3152 Oficerowie pokładowi i piloci żeglugi 3153 Piloci statków powietrznych i średni personel w dziedzinach pokrewnych 3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego 3155 Technicy urządzeń bezpieczeństwa ruchu lotniczego 32 Średni personel ochrony zdrowia 321 Technicy medyczni i farmaceutyczni 3211 Technicy sprzętu do obrazowania medycznego i technicy sprzętu terapeutycznego 3212 Technicy analityki medycznej 3213 Technicy farmaceutyczni 3214 Technicy protez medycznych i technicy dentystyczni 322 Średni personel w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa 3221 Średni personel w dziedzinie pielęgniarstwa 3222 Średni personel w dziedzinie położnictwa 323 Średni personel w dziedzinie medycyny tradycyjnej i komplementarnej 3230 Średni personel w dziedzinie medycyny tradycyjnej i komplementarnej 324 Technicy i asystenci weterynaryjni 3240 Technicy i asystenci weterynaryjni 325 Inny średni personel ochrony zdrowia 3251 Asystenci i higieniści stomatologiczni 3252 Technicy w dziedzinie dokumentacji medycznej i informacji zdrowotnej 3253 Felczerzy 3254 Optycy okularowi 3255 Technicy fizjoterapii i masażyści 3256 Asystenci medyczni 3257 Inspektorzy ochrony środowiska, medycyny pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy 3258 Noszowi 3259 Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 33 Średni personel w zakresie biznesu i administracji 331 Średni personel do spraw finansowych i obliczeniowych 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 3312 Pracownicy do spraw kredytów 3313 Średni personel w zakresie rachunkowości 3314 Średni personel w dziedzinie statystyki, matematyki i w dziedzinach pokrewnych 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 332 Agenci i brokerzy do spraw sprzedaży i zakupów 3321 Agenci ubezpieczeniowi 3322 Przedstawiciele handlowi 3323 Zaopatrzeniowcy 3324 Pośrednicy handlowi

L 292/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

333 Agenci usług biznesowych 3331 Spedytorzy i pokrewni 3332 Organizatorzy konferencji i imprez zbiorowych 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 3334 Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości 3339 Agenci usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 334 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 3341 Kierownicy biura 3342 Sekretarze prawni 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 3344 Sekretarze medyczni 335 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 3352 Urzędnicy do spraw podatków 3353 Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych 3354 Urzędnicy organów udzielających licencji 3355 Policjanci służby kryminalnej 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 34 Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych, kultury i w dziedzinach pokrewnych 341 Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych i religii 3411 Średni personel w dziedzinie prawa i w dziedzinach pokrewnych 3412 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 3413 Pracownicy z zakresu działalności religijnej 342 Sportowcy, trenerzy i pokrewni 3421 Sportowcy zawodowi 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 343 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 3431 Fotografowie 3432 Projektanci i dekoratorzy wnętrz 3433 Technicy galerii, technicy muzealni i biblioteczni 3434 Szefowie kuchni 3435 Pozostały średni personel w dziedzinie kultury i sztuki 35 Technicy do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 351 Technicy do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz technicy do spraw wsparcia użytkownika technologii informacyjno-komunikacyjnych 3511 Operatorzy urządzeń informacyjno-komunikacyjnych 3512 Technicy do spraw wsparcia użytkownika technologii informacyjno-komunikacyjnych 3513 Technicy do spraw sieci i systemów komputerowych 3514 Technicy sieci internetowych

10.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 48 z 200910.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (  Dz.U. L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L292 - 5 z 200910.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów

 • Dz. U. L292 - 3 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L292 - 1 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.