Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31

Strona 1 z 7
10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/31

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/824/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i mężczyzn wykonujących ujęte w ISCO-88 (COM) zawody kierownicze.


(5)

Międzynarodowa Organizacja Pracy zmieniła dotychczas stosowaną poprzednią wersję Międzynarodowego Stan­ dardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-88), mając na celu stworzenie bardziej skutecznej klasyfikacji, którą państwa będą mogły zastosować przy następnych spisach ludności, a także do użytku krajowych służb zatrudnienia i do innych zastosowań odpowiadających na potrzeby użytkowników. Dla zagwarantowania porównywalności danych dotyczących zawodów z państw członkowskich UE i z pozostałych państw świata ważne jest, by przyjąć zmienioną klasyfikację (ISCO-08) w najważniejszych badaniach europejskiego systemu statystycznego dostar­ czających danych o zawodach, jeszcze przed kolejnymi spisami ludności, które odbędą się w 2011 r. Klasyfikacja ISCO-08 jest bardziej szczegółowa niż euro­ pejska wersja ISCO-88 (ISCO-88 (COM)) w zakresie zawodów o wysokim odsetku zatrudnienia kobiet. Dane o zawodach wykorzystywane są do obliczania wskaźników dyskryminacji ze względu na płeć, używa­ nych w ramach realizacji europejskiej strategii zatrud­ nienia (wytyczna 18: Promowanie podejścia do pracy zgodnego z cyklem życia człowieka oraz wytyczna 22: Kształtowanie sprzyjających zatrudnieniu kosztów pracy oraz mechanizmów ustalania płac) (1). Wprowadzenie standardu klasyfikacji ma zatem zasadnicze znaczenie, pozwalając na uzyskanie porównywalnych danych o zawodach. Dane o zawodach są także wykorzystywane do mierzenia postępu w zakresie równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych poprzez porównanie odsetków kobiet

Na gruncie rezolucji Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (2) zawód będzie istotnym aspektem przy ocenie potrzeb i luk w zakresie umiejętności na europejskim rynku pracy, a zasadnicze znaczenie będzie miała zhar­ monizowana metodologia dotycząca zawodów. W klasyfikacji ISCO-08 kładzie się większy nacisk na zawody związane z technologiami informacyjno-komuni­ kacyjnymi,

(6)

NINIEJSZYM ZALECA:

(2)

1. Państwa członkowskie powinny opracowywać, sporządzać i rozpowszechniać statystyki w podziale według zawodów przy użyciu Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów z 2008 r. (ISCO-08) zamieszczonego w załączniku lub przy użyciu krajowej klasyfikacji opartej na ISCO-08. 2. Państwa członkowskie powinny zastosować ISCO-08 w ramach badania struktury zarobków w 2010 r. 3. Państwa członkowskie powinny stosować ISCO-08 od 2011 r. jako roku odniesienia we wszystkich dziedzinach staty­ stycznych, w których sporządza się statystyki w podziale według zawodów.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 47.

(2) Dz.U. C 290 z 4.12.2007, s. 1.

L 292/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

ZAŁĄCZNIK KLASYFIKACJA ISCO-08 1 Kierownicy 11 Dyrektorzy generalni, wyżsi urzędnicy i parlamentarzyści 111 Parlamentarzyści i wyżsi urzędnicy 1111 Parlamentarzyści 1112 Wyżsi urzędnicy administracji publicznej 1113 Tradycyjni wodzowie i sołtysi 1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich 112 Dyrektorzy generalni i wykonawczy 1120 Dyrektorzy generalni i wykonawczy 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 121 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 1211 Kierownicy do spraw finansowych 1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1213 Kierownicy do spraw strategicznych i planowania 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 122 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 1221 Kierownicy do spraw sprzedaży i marketingu 1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 13 Kierownicy do spraw produkcji i wyspecjalizowanych usług 131 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1312 Kierownicy produkcji w akwakulturze i rybołówstwie 132 Kierownicy w przemyśle przetwórczym, górnictwie, budownictwie i dystrybucji 1321 Kierownicy w przemyśle przetwórczym 1322 Kierownicy w górnictwie 1323 Kierownicy w budownictwie 1324 Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni 133 Kierownicy do spraw usług technologii informacyjno-komunikacyjnych 1330 Kierownicy do spraw usług technologii informacyjno-komunikacyjnych 134 Kierownicy do spraw usług medycznych, edukacyjnych i finansowych 1341 Kierownicy do spraw usług opieki nad dziećmi 1342 Kierownicy do spraw usług zdrowotnych 1343 Kierownicy do spraw usług w zakresie opieki nad osobami starszymi 1344 Kierownicy do spraw opieki socjalnej 1345 Kierownicy do spraw edukacji 1346 Kierownicy oddziałów do spraw usług finansowych i ubezpieczeniowych 1349 Kierownicy do spraw usług profesjonalnych gdzie indziej niesklasyfikowani

10.11.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 292 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 48 z 200910.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (  Dz.U. L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L292 - 5 z 200910.11.2009

  Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów

 • Dz. U. L292 - 3 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L292 - 1 z 200910.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.