Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 15

Przedstawione dane liczbowe są danymi po odliczeniu kosztów poboru. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1), uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), w szcze­ gólności jego art. 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 318/2008 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 826/2008 (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3). Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), w szczególności jego art. 51.


L 293/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

ROZDZIAŁ 1 1 — PODATKI I INNE OPŁATY OKREŚLONE W RAMACH WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKU CUKRU (ART. 2 UST. 1 LIT. a) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM) (ciąg dalszy)

1 1 7 (ciąg dalszy)

Państwo członkowskie

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 6

Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł 1 1 7 ogółem p.m. — — — p.m. — p.m.

6 900 000 400 000 3 400 000 3 500 000 28 700 000 — — 1 400 000 6 500 000 32 700 000 4 700 000 — — — 900 000 — 2 900 000 — 7 300 000 3 200 000 14 000 000 200 000 1 100 000 — — — 1 500 000 800 000 2 800 000 9 700 000 132 600 000 — — — — — — —

– 300 000

6 600 000 400 000 3 400 000

– 100 000 – 2 400 000 — p.m.

3 400 000 26 300 000

1 400 000 – 300 000 – 1 800 000 6 200 000 30 900 000 4 700 000 — p.m. – 100 000 — – 900 000 — 7 300 000 3 200 000 – 1 200 000 12 800 000 200 000 1 100 000 p.m. – 100 000 1 400 000 800 000 – 200 000 2 600 000 9 700 000 – 7 400 000 125 200 000 2 000 000 800 000

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/23

ROZDZIAŁ  1 2  —  CŁA POBIERANE NA PODSTAWIE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ I INNE CŁA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST.1 LIT. a) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 12 Budżet korygujący nr 6

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

CŁA POBIERANE NA PODSTAWIE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ I INNE CŁA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST.1 LIT. a) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM Cła pobierane na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom Artykuł 1 2 0 — Razem Rozdział 1 2 — Ogółem

120

19 059 300 000 19 059 300 000 19 059 300 000

– 5 218 200 000 – 5 218 200 000 – 5 218 200 000

13 841 100 000 13 841 100 000 13 841 100 000

1 2 0 

Cła pobierane na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej i inne cła, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 6 Nowa kwota

19 059 300 000

– 5 218 200 000

13 841 100 000

Uwagi Nowa treść dawnego artykułu 1 2 0 w 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 61 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

  • Dz. U. L293 - 35 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.