Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 35

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 35

Strona 1 z 11
10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/35

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr  7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (2009/802/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, przyjęty ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  7 Unii Europejskiej na rok budżetowy  2009, przedstawiony przez Komisję w  dniu 22 czerwca 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2009, ustanowiony przez Radę w dniu 7 września 2009 r., uwzględniając art. 75 i załącznik V Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament w dniu 15 września 2009 r.,


STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 września 2009 r.

Przewodniczący

J. BUZEK

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 69 z 13.3.2009. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/37

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  7  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2009

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 58 59 39 53 54

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/39

A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO Środki do pokrycia w roku budżetowym 2009, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2009 (1) Budżet 2008 (2) Zmiana (w %)

1. Zrównoważony rozwój 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

46 063 934 302 52 566 129 680 1 417 562 542 8 324 169 158 7 700 730 900 209 112 912 116 281 639 494

45 731 716 659 53 217 088 053 1 488 945 648 7 847 128 400 7 279 767 193 206 636 292 115 771 282 245

+ 0,73 – 1,22 – 4,79 + 6,08 + 5,78 + 1,20 + 0,44

(1) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 61 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

  • Dz. U. L293 - 1 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.