Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 61

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 61

Strona 1 z 11
10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/61

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr  8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (2009/803/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  8 Unii Europejskiej na rok budżetowy  2009, przedstawiony przez Komisję w  dniu 3 lipca 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2009, ustanowiony przez Radę w dniu 7 września 2009 r., uwzględniając art. 75 i załącznik V Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament w dniu 15 września 2009 r.,


STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 września 2009 r.

Przewodniczący

J. BUZEK

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 69 z 13.3.2009. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/63

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  8  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2009

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM C. Personel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 10: Bezpośrednie badania naukowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 17: Ochrona zdrowia i konsumentów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 18: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 69 73 77 65

10.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/65

C.  PERSONEL

L 293/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2009

Sekcja III — Komisja Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Stanowiska Kategoria i grupa zaszeregowania 2009 Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2009 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Suma całkowita Razem zatrudnionych

1 2 5 3 18 15 11 12 13 7 12 18 117 1 8 8 17 26 31 12 15 16 8 11 153 270 384 54 114 12 12 4 23 1 8 18 60 2 21 13 1 1 15 12 3 4

1 2 5 3 18 27 11 12 13 7 12 18 129 (*) 1 8 8 17 26 31 12 15 16 8 11 153 282 396 54 114 4 23 1 8 18 60 (*) 2 21 13 1 1 15 3 4

(*) Całkowita liczba pracowników grupy zaszeregowania AD zatrudnionych na stałe i na czas określony nie może przekroczyć 177.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 293 POZ 61 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 35 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

  • Dz. U. L293 - 1 z 200910.11.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.