Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 12

L 294/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/826/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wydał „Opinię panelu naukowego ds. produktów diete­ tycznych, żywienia i alergii dotyczącą bezpieczeństwa koncentratu białkowego z lucerny jako żywności”.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

(6)

W opinii EFSA stwierdzono, iż koncentrat białkowy z lucerny (Medicago sativa) nadaje się do spożycia przez ludzi w określonych warunkach zastosowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

Na podstawie oceny naukowej stwierdzono, że koncen­ trat białkowy z lucerny (Medicago sativa) spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(1)

W dniu 28 lutego 2000 r. przedsiębiorstwo Viridis zwró­ ciło się do właściwych organów Francji z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu dwóch wyciągów z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowej żywności lub nowych składników żywności. W dniu 28 kwietnia 2003 r. właściwy organ do oceny żywności we Francji wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, iż konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Dnia 27 lutego 2004 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Niektóre państwa członkowskie wystoso­ wały dodatkowe uwagi.

Artykuł 1 Koncentrat białkowy z lucerny (Medicago sativa), zwany dalej „produktem”, zgodny ze specyfikacją w załączniku, może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności przeznaczony do stosowania jako suplement diety.

(3)

Dnia 12 października 2006 r. przedsiębiorstwo L.R.D. (Luzerne – Recherche et Développement) przejęło odpo­ wiedzialność za wniosek. Zmniejszono zakres zastoso­ wania do wyciągu z liści lucerny i przedłożono odpo­ wiedzi na kwestie poruszone w sprawozdaniu doty­ czącym wstępnej oceny oraz podniesione przez państwa członkowskie.

Artykuł 2 Maksymalna ilość wyciągu białkowego z lucerny (Medicago sativa) zawarta w zalecanej przez producenta porcji dziennego spożycia wynosi 10 g.

(4)

Dnia 11 lutego 2008 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który na wniosek Komisji Europejskiej dnia 13 marca 2009 r.

Artykuł 3 Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany na etykiecie środka spożywczego, w którego skład wchodzi, jako „białko z lucerny (Medicago sativa)”.

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

11.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/13

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Luzerne – Recherche et Développement (L.-R.D.), Complexe agricole du Mont-Bernard, F-51000 Chalons-en-Champagne.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJA WYCIĄGU BIAŁKOWEGO Z LUCERNY (MEDICAGO SATIVA) Opis Lucerna jest przetwarzana w ciągu 2 godzin po zebraniu. Jest siekana i miażdżona. Przepuszczanie lucerny przez prasę do wyciskania oleju pozwala oddzielić sok (10 % suchej masy) od włóknistych pozostałości. Sucha masa tego soku zawiera ok. 35 % surowego białka. Wyciśnięty sok jest zobojętniany do pH 5,8-6,2. Wstępne ogrzewanie i wstrzykiwanie pary wodnej powoduje koagulację białek związanych z barwnikami karotenoidowymi i chlorofilowymi. Osad białkowy jest oddzielany metodą wirowania, a następnie suszony. Po dodaniu kwasu askorbinowego koncentrat białkowy z lucerny jest granulowany i przechowywany w atmosferze gazu obojętnego lub w niskiej temperaturze. Skład wyciągu białkowego z lucerny (Medicago sativa) Białko Tłuszcz Wolne węglowodany (błonnik rozpuszczalny) Polisacharydy (błonnik nierozpuszczalny) w tym celuloza Składniki mineralne Saponiny Izoflawony Kumestrol Fityniany L-kanawanina 45–60 % 9–11 % 1–2 % 11–15 % 2–3 % 8–13 % Nie więcej niż 1,4 % Nie więcej niż 350 mg/kg Nie więcej niż 100 mg/kg Nie więcej niż 200 mg/kg Nie więcej niż 4,5 mg/kg

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 20 z 200911.11.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

 • Dz. U. L294 - 16 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

 • Dz. U. L294 - 14 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

 • Dz. U. L294 - 10 z 200911.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L294 - 7 z 200911.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.