Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 16 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 16 - Strona 3

Strona 3 z 5

Kwestie związane z rolnictwem odnoszą się do braku możliwości współistnienia upraw roślin zmodyfikowa­ nych genetycznie i upraw konwencjonalnych lub ekolo­ gicznych w Regionie Autonomicznym Madery. Przywo­ łują one w szczególności takie aspekty, jak: odległości pomiędzy polami, pasy ochronne, wysiewanie odmian o różnych okresach wegetacji, obszary służące jako miejsce schronienia, kwestię instalacji poławiaczy pyłku lub barier zapobiegających rozprzestrzenianiu się pyłków, systemy płodozmianu, cykle produkcji roślinnej, ograni­ czanie rozmiarów banków nasion poprzez odpowiednią uprawę gleby, zarządzanie populacjami występującymi na granicach pól, wybór optymalnych terminów siewu, manipulowanie materiałem siewnym w sposób zapobie­ gający jego wymieszaniu lub przypadkowemu rozsianiu nasion w trakcie przejazdu na pole i z pola, a także na granicach pól.


L 294/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

(12)

Kwestie związane ze środowiskiem naturalnym odnoszą się do faktu, że skutki wprowadzenia GMO do środo­ wiska naturalnego (w przypadku RAM – do naturalnych lasów Madery) nie zostały w należyty sposób zbadane, mimo iż opublikowano wiele artykułów, w których wyrażono obawy dotyczące następstw zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska naturalnego oraz ocze­ kiwanych skutków dla środowiska. Mogą jednak istnieć inne potencjalne zagrożenia, których nie obejmują wspomniane prace naukowe. Kwestie związane ze środowiskiem naturalnym odnoszą się także do: a) wstępnych badań przeprowadzonych z użyciem odmian zmodyfikowanych genetycznie; b) modelu ilustrującego potencjalną inwazyjność odmian zmodyfikowanych genetycznie; c) relacje między tym modelem a wykorzystaniem roślin zawierających GMO; d) zdolności roślin transgenicznych do zapyleń krzyżo­ wych; e) możliwości wywołania wraz z innymi gatunkami skutków równoległych; f) produkcji toksyn; g) oddziaływania pobocznego; h) skutków związanych ze zmianami genetycznymi;

OCENA PRAWNA (15)

Artykuł 95 ust. 5 traktatu WE stosuje się do nowych środków krajowych, powołujących się na ochronę środo­ wiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem danego państwa członkowskiego, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, i uzasadnionych nowymi dowodami naukowymi.

(13)

(16)

Na mocy art. 95 ust. 6 traktatu WE Komisja zatwierdza lub odrzuca projekt przepisów krajowych, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

(17)

Niemniej jednak zgodnie z tym samym przepisem, w przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, Komisja może powiadomić dane państwo członkowskie, że okres, o którym mowa w wyżej wspomnianym ustępie, może być przedłużony o kolejny okres trwający do sześciu miesięcy.

(18)

Celem notyfikacji przedłożonej przez władze portugalskie dnia 5 maja 2009 r. jest uzyskanie zgody na wprowa­ dzenie projektu dekretu.

(19)

Władze portugalskie nie wskazały konkretnego aktu prawnego Wspólnoty Europejskiej, od którego wspom­ niany projekt dekretu jest odstępstwem. Kwestie uprawy GMO reguluje w znacznej mierze dyrektywa 2001/18/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1829/2003.

(20)

i) konsekwencji niewłaściwych praktyk rolniczych; j) transferu genów; k) wpływu na łańcuch żywnościowy.

(14)

Artykuł 95 ust. 5 traktatu WE stanowi, że jeśli państwo członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie prze­ pisów krajowych będących odstępstwem od wspólnoto­ wych środków harmonizujących, przepisy te muszą być uzasadnione następującymi łącznymi warunkami (1):

— nowymi dowodami naukowymi,

Władze portugalskie są zdania, że ze względu na powy­ ższe wprowadzenie zmodyfikowanego genetycznie mate­ riału do RAM może mieć niezwykle niebezpieczne skutki dla całego środowiska Madery (wprowadzanie rozróż­ nienia na obszary rolnicze i leśne byłoby przy tym bezce­ lowe).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 16 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 20 z 200911.11.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

 • Dz. U. L294 - 14 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

 • Dz. U. L294 - 12 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

 • Dz. U. L294 - 10 z 200911.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L294 - 7 z 200911.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.