Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 20

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 20

Strona 1 z 16
L 294/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 34 ust. 2 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

jedynie dwie możliwości: tymczasowe aresztowanie lub nienadzorowane przemieszczanie się. Podejmowane środki będą w związku z tym dodatkowo urzeczywist­ niały prawo praworządnych obywateli do bezpiecznego życia i do ochrony. Środki przewidziane w niniejszej decyzji ramowej powinny również wzmocnić prawo do wolności i zasadę domniemania niewinności w Unii Europejskiej, a także zapewnić współpracę między państwami człon­ kowskimi, gdy w oczekiwaniu na decyzję sądu dana osoba podlega określonym obowiązkom lub nadzorowi. Dlatego niniejsza decyzja ramowa ma, w odpowiednich przypadkach, promować stosowanie w miejsce tymcza­ sowego aresztowania środków niepolegających na pozba­ wieniu wolności, nawet jeżeli zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego i tak nie można było zasto­ sować tymczasowego aresztowania od samego początku postępowania. Jeżeli chodzi o pozbawienie wolności osób, co do których toczy się postępowanie karne, istnieje ryzyko, że osoby mające miejsce pobytu w państwie prowa­ dzącym proces, będą traktowane inaczej niż osoby niemające w nim miejsca pobytu: osoby niemające w nim miejsca pobytu narażone są na pozbawienie wolności do czasu zakończenia procesu, podczas gdy osoby mające w nim miejsce pobytu w podobnej sytuacji nie są na to narażone. We wspólnej europejskiej prze­ strzeni sprawiedliwości bez granic wewnętrznych należy podjąć działania, by osoba, co do której toczy się postę­ powanie karne, ale która nie ma miejsca pobytu w państwie prowadzącym proces, była traktowana tak samo jak osoba, co do której prowadzone jest postępo­ wanie karne i która ma miejsce pobytu w tym państwie. Zaświadczenie, które powinno być przekazane wraz z decyzją w sprawie środków nadzoru właściwemu orga­ nowi państwa wykonującego, powinno zawierać adres, pod którym dana osoba będzie przebywać w państwie wykonującym, oraz inne istotne informacje, które mogą ułatwić monitorowanie środków nadzoru w państwie wykonującym.

Unia Europejska postawiła sobie za cel utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w dniach 15–16 października 1999 r., w szczególności z ich pkt 36, zasada wzajemnego uzna­ wania powinna mieć zastosowanie do nakazów przed­ procesowych. W programie działań służących wprowa­ dzeniu w życie zasady wzajemnego uznawania w sprawach karnych wymieniono – jako działanie 10 – wzajemne uznawanie środków nadzoru. Środki przewidziane w niniejszej decyzji ramowej powinny zwiększać ochronę ogółu społeczeństwa, gdyż dzięki nim osoba, która ma miejsce pobytu w jednym państwie członkowskim, ale co do której toczy się postę­ powanie karne w drugim państwie członkowskim, ocze­ kując na proces może być nadzorowana przez organy w tym państwie, w którym ma ona miejsce pobytu. Dlatego niniejsza decyzja ramowa ma służyć temu, by przemieszczanie się oskarżonego było monitorowane w świetle nadrzędnego celu, jakim jest ochrona ogółu społeczeństwa, oraz w związku z ryzykiem, na jakie obecny system naraża społeczeństwo, przewidując

(2)

(5)

(3)

(6)

(1) Opinia dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 16 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

 • Dz. U. L294 - 14 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

 • Dz. U. L294 - 12 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

 • Dz. U. L294 - 10 z 200911.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L294 - 7 z 200911.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.