Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 7

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 7

Strona 1 z 2
11.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/7

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


ze zgromadzonych doświadczeń wynika, że aby zagwa­ rantować, że przyrząd pomiarowy nie wykorzystuje błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) i systematycznie nie faworyzuje jednej ze stron, należy wymagać również ochrony przed zbyt tendencyjnymi błędami w regulowanym zakresie tych przyrządów.

uwzględniając dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/22/WE harmonizuje wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu lub do użytkowania przy­ rządów pomiarowych o funkcjach pomiarowych zdefi­ niowanych w załącznikach MI-001 do MI-010 dotyczą­ cych przyrządów. Przyrządy pomiarowe muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w załączniku I oraz w odpowiednim załączniku dotyczącym przyrządu.

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, na własne potrzeby oraz w interesie Wspólnoty, własnych tabel ilustrujących w możliwie najszerszym zakresie korelację między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do podania tych tabel do publicznej wiadomości.

(6)

Należy zatem 2004/22/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(7) (2)

Załączniki do dyrektywy 2004/22/WE dotyczące przy­ rządów zawierają wymogi dostosowane do poszczegól­ nych typów przyrządów pomiarowych. Wymogi te obej­ mują szczegółowe przepisy dotyczące błędów dopusz­ czalnych, aby zapewnić dokładność i działanie przyrządu pomiarowego oraz zagwarantować, aby błąd pomiaru uzyskany w warunkach znamionowych użytkowania i przy braku zaburzeń nie przekraczał wartości błędu granicznego dopuszczalnego (MPE).

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Przyrządów Pomiarowych powo­ łanego na podstawie art. 15 ust. 1 dyrektywy 2004/22/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załączniki MI-001 do MI-005 do dyrektywy 2004/22/WE doty­ czące przyrządów zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej dyrektywy.

(3)

Ze względu na opracowanie nowych specyfikacji doty­ czących gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, bardzo szczegółowy wymóg określony w pkt 2.1 załącz­ nika MI-002 może być przeszkodą dla postępu technicz­ nego i innowacyjności oraz utrudniać swobodny obrót gazomierzami. Należy zatem zastąpić go bardziej ogólnym wymogiem dotyczącym działania.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

(4)

W pkt 7.3 załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE wprowadzono ogólną ochronę przed zbyt tendencyjnymi błędami przyrządów pomiarowych do mediów komunal­ nych przy przekroczeniu zakresu regulowanego. Jednak

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 2011 r.

(2) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(1) Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

L 294/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 20 z 200911.11.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

 • Dz. U. L294 - 16 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

 • Dz. U. L294 - 14 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

 • Dz. U. L294 - 12 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

 • Dz. U. L294 - 10 z 200911.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.