Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 296 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 296 POZ 1

Strona 1 z 35
12.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/821/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4), w szczególności jego art. 45 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi ostatnie zdanie i ust. 5, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i 6, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. (3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(1)

Dyrektywa 91/496/EWG przewiduje przeprowadzanie przez państwa członkowskie, zgodnie z tą dyrektywą, kontroli weterynaryjnych w odniesieniu do zwierząt wprowadzanych na obszar Wspólnoty z krajów trzecich. Stanowi ona również, że państwa członkowskie zagwa­ rantują, że każda przesyłka takich zwierząt zostanie poddana kontroli dokumentacji i identyfikacji w jednym punkcie kontroli granicznej, zatwierdzonym do tego celu zgodnie z tą dyrektywą. Dyrektywa 91/496/EWG stanowi również, że Komisja, działając wspólnie z właściwymi organami krajowymi, przeprowadzi inspekcje punktów kontroli granicznej, pozwalające na stwierdzenie, czy przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnych są jednolicie stosowane oraz czy dane punkty kontroli granicznej rzeczywiście posia­ dają niezbędną infrastrukturę oraz spełniają minimalne wymogi zawarte w załączniku A do tej dyrektywy. Dyrektywa 97/78/WE przewiduje przeprowadzanie przez państwa członkowskie, zgodnie z tą dyrektywą, kontroli weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktów roślinnych z krajów trzecich wprowadzanych na obszar Wspólnoty. Przewiduje ona również, że państwa członkowskie zapewnią, że prze­ syłki zawierające takie produkty zostaną wprowadzone na obszar Wspólnoty przez punkt kontroli granicznej.

(2)

(3)

(4) Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1.

L 296/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2009

(4)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwier­ dzonych do celów przeprowadzania kontroli weteryna­ ryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadza­ nych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (5) przewiduje, że kontrole weteryna­ ryjne żywych zwierząt i produktów zwierzęcych wpro­ wadzanych na obszar Wspólnoty z krajów trzecich mają być prowadzone przez właściwe organy jedynie w zatwierdzonych punktach kontroli granicznej wymie­ nionych w załączniku do tej dyrektywy. Aby lepiej identyfikować punkty kontroli granicznej i ułatwić komunikację międzynarodową, należy używać nowych kodów do ich identyfikacji, na podstawie spisu UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Trans­ port Locations) oraz zasad Zrzeszenia Międzynarodo­ wego Transportu Lotniczego (IATA).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 296 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L296 - 59 z 200912.11.2009

    Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7789) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.