Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 296 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7789) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 296 POZ 59

12.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7789)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/822/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi ostatnie zdanie, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 6 ust. 2 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W toku tej kontroli wykazano szereg wad strukturalnych. Właściwy organ w Grecji przedstawił w związku z tym plan działania mający na celu wyeliminowanie tych wad. Plan ten uznano za zadowalający. W związku z tym punkt kontroli granicznej w porcie Astakos należy dodać do wykazu zatwierdzonych punktów kontroli granicznej w załączniku I do decyzji 2009/821/WE. Należy zatem 2009/821/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryj­ nych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (3) ustalono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji. Ponadto decyzja 2009/821/WE uchyla i zastępuje decyzję Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadza­ nych przez ekspertów Komisji (4). W listopadzie 2008 r. służba kontrolna Komisji (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) przeprowadziła kontrolę punktu kontroli granicznej w porcie Astakos w Grecji zgodnie z decyzją 2001/881/WE.

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji 2009/821/WE, w części dotyczącej Grecji, przed pozycją dotyczącą Międzynarodowego Portu Lotniczego Ateny (Athens International Airport) dodaje się pozycję w brzmieniu:

1 2 3 4 5 6

„Astakos

GR AST 1

P

(2)

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 326 z 11.12.2001, s. 44.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 296 POZ 59 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L296 - 1 z 200912.11.2009

    Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.